( 0 256 ) 563 0120
Germencik
+6...+9° C
Belediye Başkanı

Fuat ÖNDEŞ

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ


   08.05.2017

T.C.

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

                                                                                                                   

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik Aydın Germencik Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev ve çalışma esaslarını düzenler.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik Germencik Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğünde çalışanları, çalışanların görevlerini ve çalışma esaslarını kapsar.

Yasal Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b ve 18/m maddeleri ile yürürlükte olan diğer yasa ve yönetmeliklere dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1)  Bu yönetmelikte geçen

a) Belediye : Germencik Belediyesini,

b) Başkanlık : Germencik Belediye Başkanlığını, 

c) Başkan : Germencik Belediye Başkanını,

ç) Başkan Yardımcısı : Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısını,

d) Muhtar Bilgi Sistemi; İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen ve muhtarların talep, öneri ve şikayetlerini elektronik ortamda ilgili valilik ve belediyelere aktarılmasını sağlayan sistemi,

e) Müdürlük: Muhtarlık İşleri Müdürlüğünü,

f) Müdür: Muhtarlık İşleri Müdürünü,

g) Personel: Müdürlük emrinde görevli Şef, memur ve diğer çalışanları İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Bağlılık ve Teşkilat Yapısı

Kuruluş ve bağlılık

MADDE 5- (1) Germencik Belediye Başkanlığı Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48 inci maddesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre Germencik Belediye Meclisinin 06/12/2016 tarih ve 66 sayılı kararıyla kurulmuştur.

(2) Germencik Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, ilgili Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.

Teşkilat yapısı

MADDE 6- (1) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir:

a) Müdür

b) Muhtarlık İşleri Şefliği

c) İdari İşler Şefliği

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün görevleri

MADDE 7- (1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıdaki görevleri yapar;

a) Belediye ile muhtarlıklar arasındaki iletişimin kuvvetli ve hizmetlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla muhtarlara ait bilgileri kayıt altına almak.

b) Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan Muhtar Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda gelen başvuruları (şikayet, istek, ihbar, görüş ve öneri) almak, ilgili birimlere iletmek, başvuruların yerine getirilip getirilmediğini takip etmek,

c) Muhtarlardan gelen başvurulara 15 gün içerisinde Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden cevap vermek, ayrıca muhtarların tanımlanmış mail adreslerine elektronik posta ile bu cevabı bildirmek,

ç) Muhtarlardan gelen başvurulardan, yerine getirilenlerin ve yerine getirilmeyenlerin gerekçesini sisteme işlemek,

d) İçişleri Bakanlığına sunulmak üzere mevcut başvuruları sistemden üzerinden üçer aylık dönemler sonunda raporlamak; toplam talep sayısı, olumlu ve olumsuz cevap sayısı ile yerine  getirilemeyen taleplerin gerekçesini, belediye başkan yardımcısının bilgisi dahilinde sisteme işlemek,

e) Başkanlık makamı ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

f) Başkanın, muhtarlarla ilgili sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,

g) Muhtarlarla ilgili Başkanlığa intikal eden sözlü ve yazılı, dilek, şikayet, öneri v.b. konuların izlenmesi ile sonuçların ilgililere en kısa zamanda iletilmesini sağlamak,

ğ) Yürüttüğü işler ile ilgili düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek, rapor hazırlamak  ve bu doğrultuda uygulanan sistemlerin yönetilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

h) Sorumluluğu altındaki işler ile ilgili mal ve hizmet alımları için kamu ihale mevzuatına göre gerekli çalışmaları yürütmek, bu kapsamda teknik ve idari şartnamelerin hazırlanmasını sağlamak,

ı) İhale ile yaptırılan işlerin kontrol ve denetiminin yapılmasını sağlamak ve aylık hak edişlerini onaylamak,

i) Müdürlük bünyesi kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin uygulama adımlarını  ve işlem süreçlerini belirlemek, iş akış şemalarını hazırlamak,

j) Yürüttüğü faaliyetler sırasında Belediye Müdürlükleri ve diğer Kurum ve Kuruluşlarla etkin ve verimli işbirliği içinde çalışmalarını yürütmek,

k) Kanunlar, tüzükler ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak,

l) Belediye Başkanı veya bağlı Başkan Yardımcısının verdiği diğer görevleri yapmak,

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8- (1) Müdürün görev ve yetkileri;

a) Bu yönetmelik de belirtilen Müdürlük hizmetlerinin tam, zamanında, verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak, 

b) 10/12/2003 tarihli 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri uyarınca Müdürlüğün bütçesini yapmak ve  harcama yetkilisi sıfatıyla uygulamak,

c) Müdürlüğün ihtiyacı olan mal ve hizmet alımı işlemlerini yürütmek, bu kapsamda  04/01/2002 tarihli 4734 Sayılı Kamu İhale Kanuna göre ihale yetkilisi olarak görev yapmak,

ç) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu ve gerektiğinde belirli sürelere ilişkin müdürlük faaliyetlerini üst makamlara sunmak,

d) Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek,

e) Personelinin performans durumunu izlemek, gerekli değerlendirmeleri yapmak, varsa ceza veya ödül için üst makamlara teklifte bulunmak, personelin izin planlarını yapmak, izinlerini kullanmasını sağlamak, rapor, doğum, ölüm v.b konular ile özlük işlemlerini takip ve kontrol etmek, hizmetin aksamaması için gerekli önlemleri almak,

f) Müdürlük çalışmaları sırasında yapılan tüm idari işlemlerin, yasalara, çalışma ilke ve koşullarına uygun olarak yürütülmesini denetlemek, gerekli emir ve talimatları vermek,

g) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek.

ğ) Müdürlük çalışanlarına teslim edilen kamu mallarının ve malzemelerinin tasarrufla ve özenle kullanılmasını denetlemek,

h) Başkanlık Makamınca veya Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak ve yaptırmak.

(2) Muhtarlık İşleri Müdürü, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

Muhtarlık İşlemleri Şefliğinin Görevleri

MADDE 9- (1) Birimin görevleri şunlardır;

a) Muhtarların gerek Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden gerek ise diğer yollardan yaptığı her türlü başvuruları almak ve buna bağlı tüm işlemleri, bu yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde ve Müdürün talimatı doğrultusunda yürütmek ve yasal süresi içerisinde işlem sürecine ilişkin ilgilisine bilgi verilmesini sağlamak,

b) Müdürün verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

İdari İşler Şefliğinin Görevleri

Madde 10- (1) Birimin görevleri şunlardır;

a) ‘Standart Dosya Planı’ çerçevesin de;  Müdürlüğe intikal eden ya da Müdürlükten çıkan her türlü evrakın kaydını tutmak, bu evrakların arşivini oluşturup takibini yapmak,

b) Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek,

c) Personelin her türlü özlük işlemlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,

ç) Müdürlüğün yıllık bütçesini, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,

d) Müdürün verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

(2) İdari İşler Şefliği görev ve çalışmaları yönünden Müdüre karşı sorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

İmza Yetkisi

MADDE 11- (1)  Müdürlük iş ve işlemlerinin yürütülmesinde müdürden sonra gelmek, müdüre karşı sorumlu olmak ve sınırları belirtilmek üzere müdürün teklifi ve başkanlık makamının onayı ile imza yetkilisi görevlendirilebilir.

Yönetmelik de yer almayan hususlar

MADDE 12- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine ve Başkanlık talimatlarına uyulur.

Yürürlük

MADDE 13- (1)  Bu yönetmelik Germencik Belediye Meclisince kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 - (1) Bu yönetmelik hükümlerini Germencik Belediye Başkanı yürütür.

 


SON EKLENEN DUYURULAR