Bu siteyi Roneon hazırladı.

GERMENCİK BELEDİYE MECLİSİNİN 22.04.2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISININ KARAR ÖZETİ

Karar No:19

Karar:Germencik Belediye Meclisinin 03.03.2020 tarihli Mart Ayı Meclis Toplantına ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:20

Karar: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanan Germencik Belediyesi 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporunun kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:21

Karar: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24’üncü maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21’inci maddesi gereğince aşağıda isimleri yazılı komisyonların kurulmasına, bu komisyonların 3 üyeden oluşturulmasına ve görev sürelerinin bir yıl olarak belirlenmesine, aşağıda isimleri yazılı meclis üyelerinin adı geçen komisyonlara seçilmelerine, toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

  Plan ve Bütçe Komisyonu
1 Murat KARABULUT
2 İsmail ÇELİK
3 Hicran TÜTÜNCÜ
                            İmar ve Bayındırlık Komisyonu
1 Abdullah ACAR
2 Batuhan DEĞİRMENCİ
3 L. Ebru BİRCAN BATUR
                 Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu
1 Murat KARABULUT
2 Aydın BİRCAN
3 Bayram ÇETİN

Karar No:22

Karar: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ nin 20. maddesi gereğince yapılan gizli oylama sonunda kullanılan  14 oydan  14 oy alan M. Tahsin PEHLİVAN ve 14 oy alan Orhan Aydın AYDOĞMUŞ bir yıl süre ile görev yapmak üzere Encümen Üyeliğine seçilmelerine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:23

Karar: Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Büyükşehir İlçe Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveline uygun olarak ve yönetmeliğin 10’ uncu maddesi kapsamında hazırlanan (I) Sayılı Memur Norm Kadro İhdas Cetvelinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:24

Karar: Belediyemize ait Hıdırbeyli mahallesi 170 ada, 1 parselde kayıtlı 5.935,40 m² yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazın “Kademe Alanı” olarak kullanılması koşuluyla 31.03.2024 tarihine kadar 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) fıkrası gereğince Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:25

Komisyon Görüşü: 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin (i) fıkrasında “Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek” denilmektedir.

5393 sayılı kanununun 18. maddesinin (i) fıkrası uyarınca sermayesinin tamamı Germencik Belediyesine ait olan “İnya Gıda Termal Turizm Akaryakıt Taşımacılık İnşaat Organizasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin mevcut 2.750.000,00  TL sermayesinin 1.750.000,00 TL artırılarak 4.500.000,00 TL’ye çıkartılması ve ayni sermaye artırımı için Asliye Hukuk Mahkemesi’ nin 12.03.2020 tarih ve 2020/49 D.İş sayılı Bilirkişi Raporu ile tespit edilen ilçemiz Ortaklar mahallesi 308 ada, 1 no’lu parselde kayıtlı 1.830,25 m2 yüzölçümlü  “incir bahçesi” vasıflı  taşınmaz için 601.033,00 TL bedel ile ve Hıdırbeyli mahallesi, 203 ada, 1 no’ lu parselde kayıtlı 3.116,67 m² yüz ölçümlü “Kır Kahvesi ve Arsası” vasıflı taşınmaz için 646.800,00 TL bedel olmak üzere toplam 1.247.833,00 TL bedelle İnya Gıda Termal Turizm Akaryakıt Taşımacılık İnşaat Organizasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ayni sermaye olarak aktarılması ve devredilmesi bu kapsamda taşınmaz devriyle ilgili devir işlemlerini gerçekleştirmek ve devir sözleşmesini imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi, geri kalan 502.167,00 TL’ nin ise nakdi olarak karşılanması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

Karar: Sermayesinin tamamı Germencik Belediyesine ait olan “İnya Gıda Termal Turizm Akaryakıt Taşımacılık İnşaat Organizasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin mevcut 2.750.000,00  TL sermayesinin 1.750.000,00 TL artırılarak 4.500.000,00 TL’ye çıkartılması ve ayni sermaye artırımı için Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 12.03.2020 tarih ve 2020/49 D. İş sayılı Bilirkişi Raporu ile tespit edilen ilçemiz Ortaklar mahallesi 308 ada, 1 no’lu parselde kayıtlı 1.830,25 m2 yüzölçümlü  “incir bahçesi” vasıflı  taşınmaz için 601.033,00 TL bedel ile ve Hıdırbeyli mahallesi, 203 ada, 1 no’lu parselde kayıtlı 3.116,67 m² yüz ölçümlü “Kır Kahvesi ve Arsası” vasıflı taşınmaz için 646.800,00 TL bedel olmak üzere toplam 1.247.833,00 TL bedelle İnya Gıda Termal Turizm Akaryakıt Taşımacılık İnşaat Organizasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ayni sermaye olarak aktarılması ve devredilmesi bu kapsamda taşınmaz devriyle ilgili devir işlemlerini gerçekleştirmek ve devir sözleşmesini imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi, geri kalan 502.167,00 TL’ nin ise nakdi olarak karşılanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No 26:

Komisyon Görüşü:İç İşleri Bakanlığının Genelgeleri ve Germencik İlçe Umumi Hıfzıssıhha’ nın 21.03.2020 tarihli 02 sayılı ve diğer kararları gereği Çin’in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak nitelendirilen corona virüs (Covid-19) salgını ile ilgili alınan tedbirler çerçevesinde Germencik İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren iş yerlerine ait faaliyetleri durdurulması veya faaliyetlerine ara verilmesi nedeni ile ekonomik olarak olumsuz etkilenen esnaflara (berber, kadın kuaförü, kahvehane, kıraathane, çay ocağı vs.)Belediyemizce ayni ve nakdi yardım yapılması planlanması ile ilgili olarak,

         Germencik Belediye Başkanlığınca komisyonumuz tarafından yapılacak olan inceleme ve araştırmalar sonunda uygun bulunan işyeri sahiplerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye başkanının görev ve yetkileri başlıklı 38. maddesinin (n) fıkrasındaBütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak” ve yine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediyenin gelir ve giderleri arasında 60. maddesinin (i) fıkrasında “Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar” hükümleri kapsamında ayni ve nakdi yardım yapılması, Belediyemiz bütçesinden 200.000 TL ödenek ayrılması ve Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu komisyonumuzca toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle uygun görülmüştür.İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

Karar: İç İşleri Bakanlığının Genelgeleri ve Germencik İlçe Umumi Hıfzıssıhha’ nın 21.03.2020 tarihli 02 sayılı ve diğer kararları gereği (Covid-19) salgını ile ilgili alınan tedbirler çerçevesinde Germencik İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren iş yerlerine ait faaliyetleri durdurulması veya faaliyetlerine ara verilmesi nedeni ile ekonomik olarak olumsuz etkilenen esnaflara (berber, kadın kuaförü, kahvehane, kıraathane, çay ocağı vs.) Germencik Belediyesi Sosyal Yardım Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacak inceleme ve araştırmalar sonunda uygun bulunan işyeri sahiplerine, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38. Maddesinin (n) fıkrası ve 60. Maddesinin (i) fıkrası gereğince belediyemizce ayni ve nakdi yardım yapılması, Belediyemiz bütçesinden 200.000,00 TL (İkiyüzbin Türk Lirası) ödenek ayrılması ve Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle  karar verildi.

Karar No:27

Komisyon Görüşü:5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 maddesinin (a) fıkrasında “Belediyelerin kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor hizmetlerini yapar veya yaptırır.” ifadesi gereğince, Germencik Belediyesi olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında resim, şiir, el becerisi, hikâye anlatma vb. gibi alanlarda yeteneklerini sunabilecekleri ödüllü yetenek yarışması planlanmıştır.

         Söz konusu yarışmada dereceye giren (1. Seçilen öğrenciye tablet, 2. Seçilen öğrenciye bisiklet 3. Seçilen öğrenciye kulaklık) verilmesi ve katılan tüm öğrencilere mansiyon ödülü verileceğinden Belediyemiz bütçesinden 10.000 TL ödeneğin ayrılması hususu komisyonumuzca toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu müşterek komisyon raporumuzun karar alınmak üzere Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

Karar: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında resim, şiir, el becerisi, hikâye anlatma vb. gibi alanlarda yeteneklerini sunabilecekleri ödüllü yetenek yarışması kapsamında kullanılmak üzere Belediyemiz bütçesinden 10.000 TL (Onbin Türk Lirası)  ödeneğin ayrılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun komisyondan geldiği şeyliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:28

Komisyon Görüşü: Mülga Ortaklar Belediye Meclisinin 04.01.2012 tarih ve 04 sayılı kararında “Beldemiz Naipli Mahallesinde Dörtyol kavşağında 309 ada 21 ve 22 parselinde bulunan kayıtlı taşınmazın Kamu, Belediye ve Ticaret (İş Yeri) binası yapılabilmesi amacıyla kamulaştırılarak 450.000 TL (DörtyüzellibinTL) geçmeyecek şekilde satın alınması için Belediye Başkanı Ümmet AKIN’ a yetki verilmesi hususunda ki kararının tashih edilmesi ile ilgili olarak ;

           Mülga Ortaklar  Belediye  Meclisinin 04.01.2012 tarih ve 04 sayılı kararı sonrasında kamulaştırma işleminin sonuçlandırılamaması sebebiyle;  Ortaklar Mahallesi 309 ada 21 parsel için maliklerden Azmi YILDIRIM (TC.:27994155844) ve Havva ŞAHİN (TC.:20593752452)’ in Aydın İdare Mahkemesine Kamulaştırmasız El Atma Davası başvuruları sonucunda Mahkemenin ismi belirtilen maliklere 31.250,00 ‘ er TL ödenmesine  karar vermesi ve yine 309 ada 22 parsel için maliklerden Azmi YILDIRIM (TC.:27994155844) ve Havva ŞAHİN (TC.:20593752452)’ in Aydın İdare Mahkemesine Kamulaştırmasız El Atma davası başvurusu sonucu ismi geçen maliklere 145.000,00′ er TL ödenmesine karar vermesi sonucu söz konusu bedeller iki malike de ödenmiştir. Diğer ödeme yapılmayan malikler için ödenmesi gereken bedellerin ise yeniden değerlendirilmesi neticesinde; kamulaştırma işlemi için söz konusu Meclis Kararında yer alan “450.000,00” TL’ yi geçmeyecek şekilde ibaresinin yer alması sebebiyle kamulaştırma işleminin yapılamayacağından dolayı bahse konu Meclis Kararının tashih edilmesi hasıl olduğundan;

             Mülga Ortaklar Belediye Meclisinin 04.01.2012 tarih ve 04 sayılı karar metninin “Germencik İlçesi, Ortaklar Mahallesi, 309 ada 21 parselde kayıtlı 619,75 m² yüz ölçümlü “Kerpiç Ev” vasfındaki taşınmaz ile yine Ortaklar Mahallesi 309 ada 22 parselde kayıtlı 4.658,54 m² yüz ölçümlü “İncir Bahçesi ve Zeytinlik” vasfındaki taşınmazların planda belirtildiği şekliyle Kamu Hizmetlerinde kullanılmak üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun “Satın alma usulü” başlıklı 8’nci Maddesi hükümlerince satın alınması/kamulaştırılması için 2019-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilmesi ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılması hususlarında karar alınması” olarak düzeltilerek Mülga Ortaklar Belediye Meclisinin 04.01.2012 tarih ve 04 sayılı meclis kararının bu şekilde tashih edilmesi  hususu komisyonumuzca toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle uygun görülmüştür.İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Mülga Ortaklar Belediye Meclisinin 04.01.2012 tarih ve 04 sayılı karar metninin “Germencik İlçesi, Ortaklar Mahallesi, 309 ada 21 parselde kayıtlı 619,75 m² yüz ölçümlü “Kerpiç Ev” vasfındaki taşınmaz ile yine Ortaklar Mahallesi 309 ada 22 parselde kayıtlı 4.658,54 m² yüz ölçümlü “İncir Bahçesi ve Zeytinlik” vasfındaki taşınmazların planda belirtildiği şekliyle Kamu Hizmetlerinde kullanılmak üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun “Satın alma usulü” başlıklı 8’nci Maddesi hükümlerince satın alınması/kamulaştırılması için 2019-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilmesi ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılması hususlarında karar alınması” olarak düzeltilerek Mülga Ortaklar Belediye Meclisinin 04.01.2012 tarih ve 04 sayılı meclis kararının bu şekilde tashih edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şeyliyle toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No: 29

Komisyon Görüşü: Belediyemiz Mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan taşınmazlar hakkında ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan alacakların  19.03.2020 tarihinden itibaren  3 (Üç) ay süre ile ertelenmesi ile ilgili olarak ;

           17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un Bazı Alacakların Ertelenmesi, Alınmaması veya Yapılandırılması Başlıklı 1 inci Maddesinin (ç) Maddesi “Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 19/3/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesine büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve birliklerde meclis; bağlı kuruluşlarda ise yetkili karar organı yetkilidir. Bu süreler, bitiminden itibaren ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı veya İçişleri Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilmez.”  hükmü gereği; Belediyemiz Mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan taşınmazlar hakkında ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan alacakların 19.03.2020 tarihinden itibaren  3 (üç) ay süre ile ertelenmesi ve söz konusu alacakların ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesi hususu komisyonumuzca toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Belediyemiz Mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan taşınmazlar hakkında ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan alacakların 19.03.2020 tarihinden itibaren 3 (üç) ay süre ile ertelenmesi ve söz konusu alacakların ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun komisyondan geldiği şeyliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No: 30

Komisyon Görüşü: Germencik Belediye Meclisi’nin 10.06.2019 tarih 57 sayılı kararı ile kabul edilen Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü Sosyal Yardım Esasları ile İlgili Yönetmeliğine madde eklenmesi ve söz konusu Yönetmeliğin değiştirilmesi hususu komisyonumuzca görüşülmüştür.

Söz konusu gündem maddesi yönetmeliğe madde eklenmesi veya söz konusu yönetmeliğin değiştirilmesi olsa da mali konularda düzenlenecek yönetmelikler: 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 27.maddesinin 4. Fıkrası; “Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince mali konularda düzenlenecek yönetmelikler ile yönetmelik niteliğindeki düzenleyici işlemler, Sayıştayın istişari görüşü alınarak yürürlüğe konulur. Sayıştay, görüşünü istemin yapılması tarihinden itibaren çalışmaya ara verilme süresi hariç en geç otuz gün içinde bildirir. Bu sürenin aşıldığı haller, Sayıştay faaliyet raporunda gerekçeli olarak yer alır.” hükmü gereğince ancak Sayıştay’ın istişari görüşü alınarak yürürlüğe konulabilmektedir.

İç İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Genelgeler ve Germencik İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 21.03.2020 tarihli 02 sayılı ve diğer kararları gereği coronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili alınan tedbirler çerçevesinde Germencik İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyerlerinin faaliyetlerinin durdurulması veya faaliyetlerine ara verilmesi nedeni ile ekonomik olarak olumsuz etkilenen esnaflara (berber, kadın kuaförü, kahvehane, kıraathane, çay ocağı vs.) Belediyemizce nakdi yardım yapılması planlanmaktadır.

Covid-19 salgını sürecinde tüm kurumların kısmi zamanlı olarak çalışması nedeniyle Sosyal Yardım Esasları ile İlgili Yönetmeliğin yürürlüğe girme süresi Sayıştay görüşünün beklenmesi zorunlu olduğu için uzayacağından, söz konusu yardımların içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde ivedilik arz etmesi nedeniyle, Germencik Belediyesi Sosyal Yardım Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacak inceleme ve araştırmalar sonunda uygun bulunan işyeri sahiplerine 5393 sayılı kanunun 38. Maddesi ve 60. maddesi kapsamında nakdi yardım yapılması, Belediyemiz bütçesinden yeterli ödeneğin ayrılması ve Belediye Başkanına yetki verilmesinin daha uygun olacağı görüşüne varılmıştır.

Yukarıda izah edilen nedenlerle; 10.06.2019 tarih 57 sayılı Belediye Meclis kararının iptal edilmesi ve bu kararla yürürlüğe giren Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü Sosyal Yardım Esasları ile İlgili Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılması müşterek komisyonumuzca tadilen oybirliği ile uygun görülmüştür.İş bu müşterek komisyon raporu karar alınmak üzere Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur

Karar: Germencik Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 57 sayılı kararının iptal edilmesi ve bu kararla yürürlüğe giren Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Yardım Esasları ile ilgili Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ve Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonun müşterek raporunun komisyondan geldiği şeyliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.