Bu siteyi Roneon hazırladı.

GERMENCİK BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI 01.10.2020-05.10.2020 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

GERMENCİK BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI 01.10.2020-05.10.2020 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ Karar No:56   Karar: Germencik Belediye Meclisinin 02.09.2020 tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısına ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi. Karar No:57   Karar: Germencik Belediye Meclisinin 02.09.2020 tarih ve 54 sayılı kararında yer alan, “İlçemiz Ortaklar Mahallesi, 114 ada, 49 parselde bulunan 99,23 m² ibaresinin 55,68m² olarak ve Emrah TEKÇE isimli vatandaşa ait Ortaklar Mahallesi, 114 ada, 48 parselde kayıtlı 268,21 m² ibaresinin 234,99 m²”  olarak düzeltilmesine, 02.09.2020 tarih ve 54 sayılı kararının “İlçemiz Ortaklar Mahallesi, 114 ada, 49 parselde bulunan 55,68 m² yüzölçümlü belediye hissesi ile Emrah TEKÇE isimli vatandaşa ait Ortaklar Mahallesi, 114 ada, 48 parselde kayıtlı 234,99 m² yüzölçümlü taşınmazların takas-trampa iş ve işlemleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne” şekliyle düzeltilerek Germencik Belediye Meclisinin 02.09.2020 tarih ve 54 sayılı kararın bu şekilde tashih edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.   Karar No:58 Komisyon Görüşü: Germencik Belediye Meclisinin 01/10/2020 tarihli birleşiminde incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen ; Germencik Belediyesinin 2021 yılı ve izleyen 2 yıla ait Bütçesi görüşülmüştür. Komisyonumuzca; dosya halinde sunulan 2021 yılı Bütçe teklifleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda incelenmiştir.   Buna göre;
 • BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1) Germencik Belediyesine ait Gider Bütçesi kapsamındaki dairelerin harcamaları içi “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam 81.000.000,00 TL. ödenek verilmiştir.   Madde 2) Germencik Belediyesi Gelir Bütçesinin Gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam 81.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.   Madde  3) 2021 Yılı tahmini gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler karşılık gösterilmek suretiyle bütçe denkliği sağlanmıştır.   Madde  4) Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.   Madde   5) (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. Madde 6) 6245 sayılı Harcırah Kanunun 8’nci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerine verilecek günlük ve yol giderlerine bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.   Madde  7) Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
 1. Ödenek Cetveli-A (Örnek-14)
 2. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması- B Cetveli (Örnek-15)
 3. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)
 4. Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17)
 5. Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
 6. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)
 7. Çok Yıllı Gelir Bütçesi (Örnek-19)
 8. Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20)
 9. Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21)
 10. Memur Olmayanlara Verilecek  Yollukları  Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
 11. İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
 12. İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)
 13. 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)
 14. Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)
 15. Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)
 16. Finansman Programı (Örnek-28)
Madde  8) Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.   Madde 9)Belediye Meclisinde ve Komisyonda görev alan Meclis Üyelerine toplantıya katıldıkları her gün için 5393 sayılı kanunun 32. ve 39. maddeleri gereğince Belediye Başkanına ödenen Brüt ödeneğinin günlük tutarının 1/3 oranında ödeme yapılır.   Madde 10) Meclis Üyelerinden,  Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyesine aylık, Belediye Başkan Ödeneğinin 2/3’ ü oranında maaş ödenir.   Madde  11) Belediye Zabıta Personeline 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 5393 sayılı kanunun 51. maddesi gereğince ve Bütçe Kanununda belirtilen miktarın en çoğu maktu fazla çalışma ücreti olarak ödenir.   Madde 12) İlan ve Reklam Vergisi her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte tahsil edilir.   Madde  13) Bu Kararname Hükümleri 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girer.   Madde 14) Bu Kararname Hükümlerini Üst Yönetici olarak Germencik Belediye Başkanı yürütür. İş bu Bütçe Kararnamesi 14 maddeden ibarettir.   Söz konusu Bütçe Kararnamesi, Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.
2-     GİDER BÜTÇESİ  Komisyonumuzca Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibarı ile konan ödenekler:  
KURUMSAL KOD MÜDÜRLÜK ADI FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA I. DÜZEY ÖDENEK
46.09.09.42 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MD. 01-GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.081.000,00
46.09.09.50 BİLGİ İŞLEM MD. 01-GENEL KAMU HİZMETLERİ 850.000,00
46.09.09.39 YAZI İŞLERİ MD. 01-GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.750.000,00
46.09.09.31 FEN İŞLERİ MD. 06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ. 14.000.000,00
46.09.09.32 MALİ HİZMETLER MD. 01-GENEL KAMU HİZMETLERİ 24.000.000,00
46.09.09.45 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD. 06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ. 1.000.000,00
46.09.09.46 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 04-EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 4.200.000,00
46.09.09.38 TEMİZLİK İŞLERİ MD. 05-ÇEVRE KORUMA HİZ. 13.300.000,00
46.09.09.40 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 03-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ. 2.127.000,00  
46.09.09.41 DESTEK HİZMETLERİ MD. 01-GENEL KAMU HİZMETLERİ 2.100.000,00
46.09.09.47 EMLAK VE İSTİMLAK MD. 06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ. 6.400.000,00
46.09.09.43 RUHSAT VE DENETİM MD. 06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 252.000,00
46.09.09.49 PARK VE BAHÇELER MD. 01-GENEL KAMU HİZMETLERİ 2.400.000,00
46.09.09.48 MUHTARLIK İŞLERİ MD. 01 – GENEL KAMU HİZMETLERİ 100.000,00
46.09.09.44 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD. 06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ. 7.000.000,00
TOPLAM 81.000.000,00
       
Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen Yılı 2021 Gider Bütçesi Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibariyle toplamları; Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.            
 • GELİR BÜTÇESİ
  2021 yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi Yılı Gelir tahmini;  
BÜTÇE GELİRLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİ
KODU AÇIKLAMA 2021 YILI
01 VERGİ GELİRLERİ 15.392.000,00
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 4.871.000,00
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 960.000,00
05 DİĞER GELİRLER 34.113.000,00
06 SERMAYE GELİRLERİ 25.664.000,00
09 RED VE İADELER 0,00
TOPLAM 81.000.000,00
    Olarak okunmuş ve yukarıda yer alan 2021 Yılı Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırılması Birinci Düzeyi  Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.  
 • AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI VE FİNANSMAN PROGRAMI
  2021 yılı Ayrıntılı Harcama Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle ;
1 BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ 20.250.000,00
2 İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ 20.250.000,00
3 ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ 20.250.000,00
4 DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ 20.250.000,00
  TOPLAM 81.000.000,00
Olarak okunmuş, 2021 Yılı Finansman Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle  ;
1 BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ 20.250.000,00
2 İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ 20.250.000,00
3 ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ 20.250.000,00
4 DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ 20.250.000,00
  TOPLAM 81.000.000,00
  Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen Ayrıntılı Harcama Programı ve Finansman Programı aynen, Gelir Bütçesine istinaden; üçer aylık dönemler itibarı Birinci düzeyde Komisyonumuzca incelenerek oybirliğiyle kabul edilmiştir. Komisyonumuza havele edilen Germencik Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçesi görüşülerek iş bu rapor tanzim edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere  Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.                    T.C GERMENCİK BELEDİYESİ BÜTÇE KARARNAMESİ   Madde  1) Germencik Belediyesine ait Gider Bütçesi kapsamındaki dairelerin harcamaları içi “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam 81.000.000,00 TL. ödenek verilmesine oybirliğiyle, Madde 2) Germencik Belediyesi Gelir Bütçesinin Gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam 81.000.000,00 TL olarak tahmin edilmesine oybirliğiyle, Madde  3) 2021 Yılı tahmini gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler karşılık gösterilmek suretiyle bütçe denkliği sağlanmasına oybirliğiyle, Madde  4) Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyeceğine oybirliğiyle, Madde   5) (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yöneticinin, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkili kılınmasına oybirliğiyle, Madde 6) 6245 sayılı Harcırah Kanunun 8’nci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerine verilecek günlük ve yol giderlerine bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenmesine oybirliğiyle,   Madde  7) Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
 1. Ödenek Cetveli-A (Örnek-14)
 2. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması- B Cetveli (Örnek-15)
 3. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)
 4. Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17)
 5. Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
 6. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)
 7. Çok Yıllı Gelir Bütçesi (Örnek-19)
 8. Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20)
 9. Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21)
 10. Memur Olmayanlara Verilecek  Yollukları  Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
 11. İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
 12. İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)
 13. 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)
 14. Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)
 15. Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)
 16. Finansman Programı (Örnek-28); oybirliğiyle
Madde  8) Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilmesine oybirliğiyle, Madde 9)Belediye Meclisinde ve Komisyonda görev alan Meclis Üyelerine toplantıya katıldıkları her gün için 5393 sayılı kanunun 32. ve 39. maddeleri gereğince Belediye Başkanına ödenen Brüt ödeneğinin günlük tutarının 1/3 oranında ödeme yapılmasına oybirliğiyle, Madde 10) Meclis Üyelerinden,  Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyesine aylık, Belediye Başkan Ödeneğinin 2/3’ ü oranında maaş ödenmesine oybirliğiyle, Madde  11) Belediye Zabıta Personeline 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 5393 sayılı kanunun 51. maddesi gereğince ve Bütçe Kanununda belirtilen miktarın en çoğu maktu fazla çalışma ücreti olarak ödenmesine oybirliğiyle, Madde 12) İlan ve Reklam Vergisi her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte tahsil edilmesine oybirliğiyle, Madde  13) Bu Kararname Hükümleri 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmesine oybirliğiyle, Madde 14) Bu Kararname Hükümlerini Üst Yönetici olarak Germencik Belediye Başkanı tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,    
 • GİDER BÜTÇESİ
Komisyonumuzca Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibarı ile konan ödenekler:
KURUMSAL KOD MÜDÜRLÜK ADI FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA I. DÜZEY ÖDENEK
46.09.09.42 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MD. 01-GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.081.000,00
Oybirliğiyle,
46.09.09.50 BİLGİ İŞLEM MD. 01-GENEL KAMU HİZMETLERİ 850.000,00
Oybirliğiyle,
46.09.09.39 YAZI İŞLERİ MD. 01-GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.750.000,00
Oybirliğiyle,
46.09.09.31 FEN İŞLERİ MD. 06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ. 14.000.000,00
Oybirliğiyle,
46.09.09.32 MALİ HİZMETLER MD. 01-GENEL KAMU HİZMETLERİ 24.000.000,00
Oybirliğiyle,
46.09.09.45 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD. 06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ. 1.000.000,00
Oybirliğiyle,
46.09.09.46 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 04-EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 4.200.000,00
Oybirliğiyle,
46.09.09.38 TEMİZLİK İŞLERİ MD. 05-ÇEVRE KORUMA HİZ. 13.300.000,00
Oybirliğiyle,
46.09.09.40 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 03-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ. 2.127.000,00  
Oybirliğiyle,
46.09.09.41 DESTEK HİZMETLERİ MD. 01-GENEL KAMU HİZMETLERİ 2.100.000,00
Oybirliğiyle,
46.09.09.47 EMLAK VE İSTİMLAK MD. 06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ. 6.400.000,00
Oybirliğiyle,
46.09.09.43 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 252.000,00
Oybirliğiyle,
46.09.09.49 PARK VE BAHÇELER MD. 01-GENEL KAMU HİZMETLERİ 2.400.000,00
Oybirliğiyle,
46.09.09.48 MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 – GENEL KAMU HİZMETLERİ 100.000,00
Oybirliğiyle,
46.09.09.44 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD. 06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ. 7.000.000,00
Oybirliğiyle,
TOPLAM 81.000.000,00
 
 • GELİR BÜTÇESİ
2021 yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi Yılı Gelir tahmini;
BÜTÇE GELİRLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİ
KODU AÇIKLAMA 2021 YILI
01 VERGİ GELİRLERİ 15.392.000,00
Oybirliğiyle,
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 4.871.000,00
Oybirliğiyle,
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 960.000,00
Oybirliğiyle,
05 DİĞER GELİRLER 34.113.000,00
Oybirliğiyle,
06 SERMAYE GELİRLERİ 25.664.000,00
Oybirliğiyle,
09 RED VE İADELER 0,00
Oybirliğiyle,
TOPLAM 81.000.000,00
 
 • AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI VE FİNANSMAN PROGRAMI
  2021 yılı Ayrıntılı Harcama Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle ;  
1 BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ 20.250.000,00
Oybirliğiyle,
2 İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ 20.250.000,00
Oybirliğiyle,
3 ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ 20.250.000,00
Oybirliğiyle,
4 DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ 20.250.000,00
Oybirliğiyle,
  TOPLAM 81.000.000,00
  2021 Yılı Finansman Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle  ;
1 BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ 20.250.000,00
Oybirliğiyle,
2 İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ 20.250.000,00
Oybirliğiyle,
3 ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ 20.250.000,00
Oybirliğiyle,
4 DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ 20.250.000,00
Oybirliğiyle,
  TOPLAM 81.000.000,00
  Germencik Belediyesinin 2021 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne toplantıya katılan üyelerin   oybirliğiyle karar verildi.   Karar No:59   Komisyon Görüşü: Germencik Belediye Meclisinin 01.10.2020 tarihli birleşiminde incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen; Germencik Belediyesinin 2021 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesi Komisyonumuzca; incelenerek ekte sunulduğu şekilde oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Meclisin onayına arz olunur.   Karar: Germencik Belediye Başkanlığı 2021 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve karar ekinde yer alan tarife listesine göre uygulanmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.