Bu siteyi Roneon hazırladı.

T.C. Germencik Belediye Meclisi Temmuz Ayı Meclis Karar Özetleri

GERMENCİK BELEDİYE MECLİSİNİN TEMMUZ AYI 01.07.2019

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Karar No:61

Karar: Germencik Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarihli Haziran  Ayı  Meclis Toplantısının 1. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla  karar verildi.

Karar No:62

Karar: Belediyemizin, yüklü miktarda yıllık üyelik aidatı ödediği ve bu miktarın bütçemize yük olması sebebiyle Mahalli İdareler İşverenler Sendika (MİS) üyeliğinden ayrılmasına toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi. 

Karar No:63

Karar: Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde Belediyeler ile AB’li taraflar arasındaki diyaloğun ve işbirliğinin tesis edilmesi güçlendirilmesi doğrultusunda faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş olan Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’ne (SODEM) üye olunmasına ve dernekte Belediyemizi temsil etmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi. 

Karar No:64

Komisyon Görüşü: Germencik İlçesi Mursallı Mahallesi, tapunun 190 ada,9 parselde kayıtlı 6.910,01 m2 yüzölçümlü incir bahçesi vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan ‘Sosyal Tesis’ ve Germencik İlçesi, Ortaklar Mahallesi tapunun 320 ada 57 parselde kayıtlı 7.152,05 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan Sosyal Tesis 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75 .maddesinin (d) bendi uyarınca dört(4) yıl süre ile Belediyemize bedelsiz tahsis edilmiştir.           2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi (f) fıkrası gereğince, Belediyemiz tarafından işletilen işletmelerimizde ve yeni açılacak işletmelerimizde uygulanmak üzere hazırlanan 2019 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesine tarife işlenmesi ve tarifelerde yapılan değişiklikler,  komisyonumuzca toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile uygun bulunmuştur. Komisyon raporu meclisin onayına arz olunur.

Karar:2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97 nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci  maddesinin (f) fıkrası gereğince Germencik Belediye Başkanlığı İşletmeler Müdürlüğü 2019 Mali Yılı Gelir Ücret tarifesine tarife işlenmesi ve tarifelerde yapılan değişiklikler ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

Karar No:65

Karar: Tanıtıcı Bayrakların Kullanma İznine ve Tescil İşlemlerine ait Yönetmelik gereği hakiki şahıslar ile resmi ya da özel kurum ve kuruluşların kullanmakta olduğu tanıtıcı bayrakların kullanımı İçişleri Bakanlığı’nın ya da yetki devri yaptığı valiliklerin iznine tabi olması nedeniyle, seçici kurul tarafından birinci seçilen ekteki Germencik Belediyesi logosunun tescil ve kullanma izninin alınmasına ve logonun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 81’inci maddesi uyarınca Germencik Kaymakamlık Makamına onaya sunulmasına toplantıya katılan 15 meclis üyesinden 14 üyenin kabul 1 üyenin çekimser oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi.

Karar No:66

Karar: Germencik İlçesi, Naipli, Balatçık, Dağkaraağaç, Dereköy, Selatin ve Gümüş Mahallelerinde, 3402 sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılacak olan çalışmalarda, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere, aşağıdaki listede isimleri yazılı kişilerin bilirkişi olarak belirlenmesine, yapılan işaretle oylama neticesinde toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

    ASİL ÜYELER YEDEK ÜYELER
Sıra No Mahalle Adı Soyadı Baba Adı Doğum Tarihi Adı Soyadı Baba Adı Doğum Tarihi
1 NAİPLİ ALİ CİNGÖZ MUSLU 01.03.1965 NECATİ GENÇ HAYRETTİN 02.03.1978
2 BALATÇIK MEHMET GÜÇLÜ MUSTAFA 15.03.1949 HÜSEYİN AYHAN ALİ 10.02.1942
3 DAĞKARAAĞAÇ VEYSEL GÜLLÜ ABDULLAH 15.10.1966 HÜSEYİN AKKUŞ NURİ 18.10.1969
4 DEREKÖY MUSTAFA ÖZTÜRK MEHMET 25.01.1963 ABDÜLKERİM ÖKTEM KAMİL 02.04.1964
5 SELATİN CELAL GÜLCÜ HALİL 20.02.1976 ZEKİ GACAR NASUH 31.10.1979
6 GÜMÜŞ MESUT ŞAHİN ŞAHİN 16.12.1960 MEHMET KARAMAN MUSTAFA 22.06.1947

Karar No:67

Karar: 02.12.1983 tarih, 7156 sayılı genelge gereğince, Belediye Başkanından yetki almak kaydıyla davalarda sulh, ibra ve davadan feragat yapabilmeleri amacıyla Avukat Damla GÜLTEKİNOĞLU’a vekaletname vermek üzere Germencik Belediye Başkanı Fuat ÖNDEŞ’e yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

Karar No:68

Karar: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11’inci maddesi kapsamında, Belediyemiz norm kadrosunda dolu kadro derece değişikliği için hazırlanan (III) Sayılı Memur Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

Karar No:69

Karar: Sermayesinin tamamı Germencik Belediyesine ait olan AKN Turizm Akaryakıt Gıda Taşımacılık İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketinde Belediyemizi münferiden temsil ve ilzam etmek üzere 10159749590 T.C. Kimlik Numaralı Mustafa ÖZGEN’in yetkilendirilmesine toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

Karar No:70

Karar: Mülkiyeti Belediyemize ait Germencik İlçesi Kızılcapınar Mahallesi 111 ada, 2 parselde kayıtlı zeytin aşılığı vasfındaki 7.752,79 m2’lik taşınmazın mevcut mezarlık alanına dahil edilmesi koşuluyla 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75’inci maddesinin (d) bendi gereğince T.C. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak tapu devrinin yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

Karar No:71

Komisyon Görüşü:

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 nci maddesi uyarınca 2019 Mali yılı Bütçesine 971.000,00 TL ek ödenek verilmesi talebi; komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibarı ile;   KURUMSAL KOD/ DAİRESİ FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA I. DÜZEY ÖDENEK 46.09.09.49 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 01 –GENEL KAMU HİZMETLERİ 578.000,00 TL 46.09.09.50 Bilgi İşlem Müdürlüğü 01 –GENEL KAMU HİZMETLERİ 393.000,00 TL         TOPLAM 971.000,00 TL
   
  • Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyi itibarı ile kodlanan giderlere karşılık öngörülen gelir kaynağı olarak:
KODU AÇIKLAMA TUTAR
05.09.01.99 YUKARIDA TANIMLANMAYAN DIĞER GELIRLER 971.000,00 TL

Şeklinde Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, Germencik Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesine ekte yer alan 971.000,00  TL ek ödenek tablosu görüşülerek komisyonumuzca oybirliğiyle uygun görülmüştür.

Karar:Germencik Belediye Başkanlığınca yeni açılan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne ait ek bütçe ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

Karar No:72

Karar: Germencik İlçesi, Ortaklar Mahallesinde bulunan “Şehit Piyade Er Görkem Akkuş” parkına anıt yaptırılmasına ve bu kapsamda Belediyemiz bütçesinden ödenek ayrılmasına toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla karar verildi.