Bu siteyi Roneon hazırladı.

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C.

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİRİMLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesi ve “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” gereğince Germencik Belediyesince oluşturulan birimlerin çalışma usul ve esaslarını, görev yetki ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla müdürlüklere yönerge çıkarma yetkisi verilmesidir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Germencik Belediye Başkanlığına bağlı müdürlükler ile daha sonra kurulacak müdürlükleri kapsar.

 

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a)Belediye: Germencik Belediye Başkanlığını,

b)Belediye Başkanı: Germencik Belediye Başkanını,

c)Belediye Meclisi: Germencik Belediye Meclisini,

d)Belediye Encümeni; Germencik Belediyesi Encümenini,

e)Başkan Yardımcısı; Germencik Belediyesi Başkan Yardımcılarını,

f)Müdürlük; Germencik Belediyesi Müdürlüklerini,

g)Yönerge; Müdürlüklerce hazırlanıp, Belediye Başkanı onayı ile yürürlüğe girecek metni,

ifade eder.

 

Genel Esaslar

Madde 5- Belediyenin organizasyon yapısına ilişkin genel esaslar şunlardır;

a)Müdürlükler, “Belediye ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” esasları çerçevesinde Belediye Meclisince kurulur, kaldırılır ve değiştirilir.

b)Müdürlüklere ilişkin belediye meclisine sunulan her değişiklik bir gerekçe raporuna dayanır.

c)Kanunlarda belirtilen tüm imza yetkileri Belediye Başkanına aittir. Bu yetkiler imza yetkileri yönergesi ile devredilebilir.

d)Müdürlüklerin görev yetki ve sorumlulukları, bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde, iç kontrol ve süreç çalışmaları ile bütünleşik olarak birimlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergelerle belirlenir.

e)Müdürlüklere ait görev ve çalışma yönergeleri, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak müdürlük ve alt birimlerin çalışma usul ve esasları ile sorumluluklarını belirtir şekilde düzenlenir.

f)Belediye Başkanı bu yönetmelik ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde belediyenin iş ve işlemlerine ilişkin yönergeler çıkartabilir.

 

İKİNCİ KISIM

Yönergelerin Hazırlanması, Yürürlüğe Girmesi ve Uygulanması

 

Yönergelerin Hazırlanması

Madde 6-Yönergeler, ilgili müdürlüklerce hazırlanır, oluşturulacak komisyonda görüşülerek son şeklini alır.

 

Yönergelerin Yürürlüğe Girmesi

Madde 7- Dördüncü maddeye göre hazırlanan yönergeler, Germencik Belediye Başkanının onayı ile birlikte yürürlüğe girer.

Yönergelerin Uygulanması

Madde 8- Müdürlükler yönergelerin uygulanmasından belediye başkan yardımcılarına ve Belediye Başkanına karşı sorumludurlar.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Genel İşleyiş, Yetki ve Sorumluluklar

 

Başkan Yardımcılarının Görev Yetki ve Sorumlulukları

Madde 9- Belediye başkan yardımcılarının görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)Organizasyon şemasında kendilerine bağlı birimlerin yönergelerle belirlenen iş ve işlemlerini sürekli gözetim ve yakın denetim altında bulundurarak hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

b)Hizmetlerin yürütülmesinde karşılaşılan ve kendi imkânları ile çözemediği konuları Belediye Başkanına yazılı veya sözlü olarak intikal ettirmek,

c)Birim müdürleri dışında kalan kendine bağlı birimler arası personelinin görev yeri değişikliğini yapmak,

d)Görev tanımlamasında koordine ve işbirliği gereken müşterek çalışma içeren konularda görev alacak personeli belirlemek,

e)Belediyede koordinasyon ve iç iletişimi sağlamak,

f)Mevzuat ve İmza Yetkileri Yönergesi ile kendilerine verilen diğer görevleri yürütmek,

 

Müdürlerin Görev Yetki ve Sorumlulukları

Madde 10- Müdürlerin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)Müdürlükteki iş ve işlemlerin iş akışına uygun olarak sürekli, verimli ve güvenli yürütülmesini sağlamak,

b)Müdürlükteki personelin ödüllendirilmesi ve tecziyesi hakkında üst amirlere bilgi vermek,

c)Müdürlükte gerekli iş bölümünü yapmak; işbirliğini sağlamak, personelin görev dağılımı ve değişiklik tekliflerini ilgili Başkan Yardımcısına bildirmek,

d)Müdürlükte yürütülen çalışmaları üst amirlerinin denetimine hazır bulundurmak,

e)Süreli evrak ve işleri zamanında takip ederek üst amirinin imza veya onayına sunmak,

f)Birim iş planını hazırlamak, tebliğ etmek ve buna dayalı birimlere yönelik çalışma ve iş programlarını hazırlamak, personelin kendi kişisel iş planlarını buna göre hazırlamasını sağlamak,

  1. g) İlgili Müdürlüğün yönergesinde belirtilen yetkileri kullanmak, görevleri yapmak,
  2. h) Mevzuat ve İmza Yetkileri Yönergesi ile kendilerine verilen diğer görevlerin yürütülmesi,

 

Diğer Personelin Görev Yetki ve Sorumlulukları

Madde 11- Diğer personelin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)Müdürlükte çalışan tüm görevliler, başta Devlet Memurları Kanunu ile İş Kanunu olmak üzere diğer kanunlarda kabul edilmiş yasaklayıcı ve disiplin cezası gerektiren fiillerle ilgili hükümlerden ayrı olarak, kendilerine verilen işleri genel iş sisteminin akışını aksatmayacak biçimde hızlı, zamanında verimli ve nitelikli olarak yerine getirmek,

b)Birim çalışmalarıyla ilgili olarak karşılaşılan sorunları ve önerilerini birim müdürlerine intikal ettirmek,

c)Yapılan iş ve işlemlerde resmi yazışma kurallarına ait yönetmelikte belirlenmiş usul ve esaslara uymak,

d)Çalışmalarında kullandıkları belediyeye ait her türlü mal ve eşyanın kullanımında birinci derecede sorumlu olmak,

 

Belediye Birimlerince Uyulacak Kurallar

Madde 12- Belediye birimlerince uyulacak kurallar şunlardır:

a)Germencik Belediyesine naklen ve açıktan atama, ilk defa memuriyete atanacaklar ve istifa sonrası dönüşlere ilişkin atamalar, görevde yükselme, üst kadroya görevlendirme, görevden alma ve unvan değişikliği işlemleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının uygun görüşü ile Başkan tarafından yapılır.

b)Belediye çalışanlarına yönelik düzenli hizmet içi eğitim yapılması esastır. Hizmet içi eğitim, ilgili birimin talebi ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

c)Belediye personelinin belediye dışında eğitim, fuar ve çeşitli organizasyonlara katılımına ait görevlendirmeler Belediye Başkanının onayı ile yapılır.

d)Belediye birimlerinin ihtiyaç duydukları donanım ve yazılımları, birimin talebi ve Bilgi İşlem Müdürlüğünün ihtiyaç değerlendirmesiyle Bilgi İşlem Müdürlüğünce gerçekleştirilir.

e)Şef ve altındaki belediye personeli müdürlerden, müdürler ise görev dağılımı itibariyle bağlı olduğu üst amirinden yıllık izin alırlar. Doğum ve ölüm izinleri dışındaki mazeret izinleri Belediye Başkanı tarafından verilir. Birim amirleri birim personelinin yıllık izin planlamasını yapmak zorundadırlar.

f)Belediye bütçe içi işletmeleri ile bütçe dışı şirketlerin belediye ile olan ilişkilerinin yönetimi İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülür.

e)Belediye evrak sistemi ve genel arşivinin yönetimi Yazı İşleri Müdürlüğüne aittir.

h)Belediyede çalışan memurlar, hizmetin gereği, personelin tecrübesi, öğrenim durumu, kadro ve ihtiyaç durumu gibi sebeplerle müdürlükler arasında yer değiştirmesi, ilgili

müdürlüklerin ve başkan yardımcılarının uygun görüşü alındıktan sonra, Belediye Başkanı tarafından atanır.

i)Memurların derece terfi ve intibak işlemleri İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılır, İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün bağlı olduğu Başkan Yardımcısının uygun görüşü ile Belediye Başkanı tarafından onaylanır.

k)Personele ilişkin kurum içi ve kurum dışı görevlendirmeler İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün bağlı olduğu Başkan Yardımcısı tarafından yapılır

 

Belediye Birimlerine Ait Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergeler

Madde 13- Belediye birimlerinin görev yetki ve sorumlulukları, bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde, iç kontrol ve süreç çalışmaları ile bütünleşik olarak yönergelerle belirlenir. Müdürlüklere ait görev ve çalışma yönergeleri, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak müdürlük ve alt birimlerin çalışma usul ve esasları ile sorumluluklarını belirtir şekilde düzenlenmek zorundadır.

Belediye birimleri, müdürlükler ve müdürlüklere bağlı alt birimleri oluşturan şeflikler şeklinde kurulur. Yönergelerde bunlara ilişkin detaylı bir görev tanımı yapılması gerekir.

Müdürlüklere ait çalışma usul ve esasları ilişkin yönergeler, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Başkan Yardımcısının koordinasyonunda ilgili müdürlerden oluşturulan bir komisyon marifetiyle her yıl nisan ayı sonuna kadar yeniden değerlendirilir ve gerekli revizyon işlemleri yapılır.

 

Yetki Devrinin Esasları

Madde 14- Yetki devrinde aşağıdaki esaslar göz önünde tutulur:

a)Görevliler, kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini sorumlulukları devam etmek kaydıyla tespit edilecek esaslara göre sürekli veya geçici olarak alt kademe personeline devredebilirler.

b)İdareyi hukuki ve mali sorumluluk ve yükümlülük altına sokacak haller ve genel ilkelerle ilgili karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri kendiliklerinden yetkilerini alt kademelere devredemezler. Bu gibi yetkilerin devredilmesinde zorunluluk duyulursa bu Yönetmelik hükümlerine uymak suretiyle, devreden yetkilinin sorumluluğu da devam etmek kaydıyla, yetki devri yapılabilir.

c)Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın sorumluluğunda gözetim ve denetimi altında kullanılır ve yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz.

d)Amirin görevi başında olmaması halinde kullanılmak şartıyla devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevi başına dönmesiyle ortadan kalkar.

e)Amirler tarafından devredilmiş olan yetkiler, âmirin değişmesi halinde, yeni amire derhal yazılı olarak bildirilir ve aksine bir emir çıkarılmadığı sürece devam eder.

f)Yetkilerin devri veya kaldırılması amirlerce yazılı olarak devredilene tebliğ edilmek suretiyle yapılır. Ancak acele hallerde sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse durum sonradan yazı ile belgelendirilmek kaydıyla da yapılabilir.

g)Bir göreve vekâleten atananlar o görev için verilmiş bulunan yetkilere tam olarak sahip olup o görevden sorumlu tutulurlar.

 

Amir, Emir ve Memurlar

Madde 15- Amir, makam ve memuriyeti bakımından emir vermek yetkisi olan kimsedir.

Amirler, kendilerine bağlı olan personele, göreve ilişkin olmak ve yürürlükteki hükümler içinde kalmak şartıyla görev ve emir vermeye yetkilidirler.

Memurlar kendi görev alanlarındaki işleri, kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere aykırı olmamak kaydıyla amirlerinin emirleri uyarınca yapmak zorundadır.

 

Vekâlet

Madde 16- Birim amirinin görev başında bulunmadığı zamanlarda, amirin belirleyeceği tecrübeli, işi yürütecek vasıfta olan personel ona vekâlet edecek olup bu husus birim amirince bağlı olduğu üst yöneticiye teklif olunur, bağlı olunan üst yönetici isterse idari ve teknik hususları göz önüne alarak değişiklik yapabilir.

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Tereddütlerin Giderilmesi ve Düzenleme Yapılması

Madde 17- Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Belediye Başkanı yetkilidir.

 

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 18- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde “5393 sayılı Belediye Kanunu” ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 19- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren daha önce Germencik Belediye Meclisince kabul edilip yayımlanan görev çalışma ile usul ve esasları düzenleyen tüm birim Yönetmelikleri yürürlükten kalkar.

 

Yürürlük

Madde 20- Germencik Belediye Meclisinin  10/06/2019 tarihli ve 56 sayılı kararı ile kabul edilen bu yönetmelik belediye web sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 21- Bu Yönetmeliği Belediye Başkanı yürütür.