Bu siteyi Roneon hazırladı.

GERMENCİK BELEDİYE MECLİSİNİN 03.01.2020 TARİHLİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

GERMENCİK BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI 03.01.2020

TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Karar No:01

Karar: Germencik Belediye Meclisinin 03.12.2019 ve 05.12.2019 tarihli Aralık Ayı Meclis Toplantısına ait zabıt özeti okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle  karar verildi.

Karar No:02

Karar:5393 sayılı Belediye Kanununun 30. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince Germencik Belediye Meclisinin 2020 yılı içinde tatil yapmadan çalışmalarına devam etmesine ve her ayın 1. haftasında toplanmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

Karar No:03

Karar: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25.maddesi gereği, Belediyemizin 2019 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini amacıyla Denetim Komisyonu oluşturulmasına komisyonun 3 kişiden teşekkül etmesine Denetim Komisyon üyeliği için gizli oyla yapılan seçim sonunda kullanılan 11 oydan, 11 oy alan Mehmet ÇONDUR, 11 oy alan Batuhan DEĞİRMENCİ ve 6 oy alan Şeref KARA’ nın Denetim Komisyonu üyesi olarak seçilmelerine karar verildi.

Karar No:04

Karar: 2019 yılında tam zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalışıp, 2020 yılında da çalışmaları uygun görülenler ile 2020 yılında ihtiyaç duyulması ve çalışması uygun görülmesi halinde tam zamanlı Sözleşmeli Personelin net ücretlerinin; Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce belirlenen, 657 sayılı Kanuna göre net aylık tutar (Taban Ücret) ile ek ödeme oran ve tutarları üzerinden belirlemesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:05

Karar: Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Büyükşehir İlçe Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveline uygun olarak ve yönetmeliğin 10’ uncu maddesi kapsamında hazırlanan (I) Sayılı Memur Norm Kadro Cetveli ile (III) Sayılı Memur Dolu Kadro Değişikliği Cetvellerinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:06

Karar: 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre SODEMSEN’e üye olunmasına, sendika tüzüğünde belirtilen üyelik aidatının Belediyemizin İller Bankası hissesinden tutunmak suretiyle ödenmesine, İller Bankasına bu konuda yetki verilmesine, Belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak Toplu-İş sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi temsilen sendikaya yetki verilmesine, yetki belgesinin Belediye Başkanlığınca düzenlenmesine dair 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 41.maddesi gereğince, bu hususlardaki iş ve işlemleri yürütmek üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerden Hicran TÜTÜNCÜ’nün red oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verildi.

Karar No:07

Karar: Sermayesi yüzde yüz Belediyemize ait olan İnya Gıda Turizm Akaryakıt Taşımacılık İnşaat Jeotermal Organizasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin mevcut ünvanında yer alan “Jeotermal” ibaresinin çıkartılarak, yerine “Termal” ibaresinin eklenmesine ve şirketin yeni ünvanının “ İnya Gıda Termal Turizm Akaryakıt Taşımacılık İnşaat Organizasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ” olarak değiştirilmesine, şirket ana sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3.maddesine “ Kozmetik, Termal, Seracılık” faaliyetlerinin eklenmesine ve şirketin bu kapsamda iş ve işlemlerini yürütmek üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:08

Karar: Kızılcapınar-Neşetiye Mahalleleri Öneri Mahalle Sınırları ilgili alınmış olan 05.12.2019 tarih ve 103 sayılı Belediye Meclis Kararının iptal edilerek yürürlükten kaldırılmasına toplantıya katılan üyelerden Hicran TÜTÜNCÜ’nün red oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verildi.

Karar No:09

Karar: Kurulması planlanan “Deve Güreşi Yapan Belediyeler Birliği’nin” kuruluş çalışmalarına Belediyemizi temsilen iştirak edilmesine ve kuruluşu müteakiben Birliğe üyelik işlemlerinin yapılmasına; bu kapsamda her türlü iş ve işlemler için  Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 Karar No:10

 Komisyon Görüşü: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‘ nda belirtilen, çalışma süre ve    saatlerine bağlı olmaksızın hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenen, Belediyemizde Zabıta Müdürlüğünde fiilen çalışan personele 2020 yılı Bütçe Kanunu ve (K) cetvelinde belirtilen nüfusu 10.001’den 50.000’e kadar olanlar için en üst miktar 323,50 TL üzerinden fazla mesai ücreti verilmesi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 51. maddesi gereğince komisyonumuzca görüşülerek oybirliğiyle uygun görülmüştür.Komisyon raporu meclise onayına arz olunur.

Karar: Germencik Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde fiilen çalışan personele 2020 yılı Bütçe Kanunu ve (K) cetvelinde belirtilen nüfusu 10.001’den 50.000’e kadar olanlar için en üst miktar 323,50 TL üzerinden fazla mesai ücreti ödenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:11

Komisyon Görüşü: 04.05.2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin 1. fıkrasına istinaden ilçemiz sorumluluk alanı içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrolü için Bakanlık tarafından yetkilendirilen bir A tipi muayene kuruluşu ile protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi; 10 uncu maddesinin 1. fıkrasına istinaden komisyon kararı doğrultusunda tespit edilerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tebliğ ile ilan edilen taban ve tavan fiyat aralığı esas alınmak suretiyle periyodik kontrol ücretinin aşağıdaki şekilde belirlenmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Komisyon raporu meclise onayına arz olunur.

Karar: Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 9. maddesinin 1. fıkrasına istinaden ilçemiz sorumluluk alanı içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrolü için Bakanlık tarafından yetkilendirilen bir A tipi muayene kuruluşu ile protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tebliğ ile ilan edilen taban ve tavan fiyat aralığı esas alınarak periyodik kontrol ücretinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle kabul edildi.

Karar No:12

Komisyon Görüşü: Germencik İlçesi Yedieylül Mahallesi, Köprülü Mehmet Paşa Sokak No:16 adresinde kain ve tapunun Mesudiye Mahallesi 330 ada 16 parselde kayıtlı 1369,38 m² yüzölçümlü taşınmaza duyulan ihtiyaca istinaden anılan taşınmazın onaylı imar planında Belediye Hizmet Alanında kalmasından dolayı doğrudan kamu yararının varlığı gözetilerek mezkur taşınmazın Belediye Hizmet Binası olarak hizmetlerin gereksimine uygun şekilde kullanılabilmesi amacıyla kamulaştırılabilmesi için 3194 sayılı kanunun 10.maddesi gereğince 2019-2024 yıllarını kapsayan imar programına ilave edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle söz konusu taşınmazın kamulaştırılmasını teminen 2019-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilmesi, bütçede yeterli ödeneğin ayrılması ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8 inci maddesine göre satın alma/kamulaştırma hususları komisyonumuzca görüşülerek oybirliğiyle uygun görülmüştür.

Karar: Germencik İlçesi Yedieylül Mahallesi, Köprülü Mehmet Paşa Sokak No:16 adresinde kain ve tapunun Mesudiye Mahallesi 330 ada 16 parselde kayıtlı 1 369,38 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan mülkiyeti Germencik Ziraat Odasına ait taşınmazın;  2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8. maddesine göre satın alma/kamulaştırması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerden Hicran TÜTÜNCÜ’nün red oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verildi.