Bu siteyi Roneon hazırladı.

GERMENCİK BELEDİYE MECLİSİNİN 03.12.2019 ve 05.12.2019 TARİHLİ ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

GERMENCİK BELEDİYE MECLİSİNİN 03.12.2019 ve 05.12.2019 TARİHLİ

ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

Karar No: 99

Karar: Germencik Belediye Meclisinin 05.11.2019 tarihli Kasım  Ayı  Meclis Toplantısına ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No: 100

Karar: 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun “Mahalli İdarelerde Sözleşme İmzalanması” başlıklı 32.maddesi gereğince, belediyemizde çalışan kadrolu/sözleşmeli memurlar için, yetkili sendika ile belediye başkanlığımız arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinin imzalanmasına ve sözleşmeyi imzalamak üzere Belediye Başkanı’na yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No: 101

Karar: Belediyemizde çalışan kadrolu işçilerin, Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) ile Belediye Başkanlığımız arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük süresi 31/12/2019 tarihinde sona ereceğinden dolayı 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 44 üncü maddesi gereğince, yetkili bulunan sendika ile  Toplu İş Sözleşmesinin yapılmasına ve bu kapsamda sözleşmeyi imzalamak üzere Belediye Başkanı’na yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No: 102

Karar: Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği ekinde yer alan Büyükşehir İlçe Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveline uygun olarak, Belediyemiz Memur Norm Kadro Cetvelinde münhal bulunan eğitmen ve teknisyen kadrolarına ihtiyaç olmadığından, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğinin 10.maddesi gereğince, (I) Sayılı Memur Kadro İptal Cetvelinin onaylanmasına, toplantıya katılan üyelerden Şeref KARA, Lehbiye Ebru BİRCAN BATUR ve Bayram ÇETİN’in red oylarına karşılık oyçokluğuyla karar verildi.

Karar No: 103

Komisyon Görüşü: Mevcut adres kayıt sisteminde Kızılcapınar Mahallesi olarak yer alan taşınmazların, tapu bilgilerinde mahalle bilgisinin Neşetiye Mahallesi olarak yer alması sebebiyle ekli krokide ve ada parsel listesinde belirtildiği gibi söz konusu sınır değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

           İş bu raporumuz hakkında ; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 9. Ve Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma ve Birleşme ile Köy Kurulması ve Kaldırılması Hakkındaki Yönetmeliğinin 14.maddesi uyarınca karar alınmak üzere Belediye Meclisine arz ederiz.

            Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu 05.12.2019 tarihli Meclis toplantısında görüşülerek yapılan müzakereler neticesinde;

Karar: Kızılcapınar-Neşetiye Mahalleleri Öneri Mahalle Sınırları Krokisinde belirtildiği şekilde Kızılcapınar ve Neşetiye Mahallesi sınırlarının düzenlenmesine, ekli ada parsel listesindeki taşınmazların Neşetiye Mahallesi sınırlarından Kızılcapınar Mahallesi sınırlarına dahil edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, toplantıya katılan üyelerden  Hicran TÜTÜNCÜ’nün red oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verildi.

Karar No: 104

Komisyon Görüşü: Mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına 5 adet ilave imar planı notu eklenmesine ilişkin UİP-131,20 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

İş bu raporumuz hakkında ; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/c maddesi uyarınca karar alınmak üzere Belediye Meclisine arz ederiz.  

            Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu 05.12.2019 tarihli Meclis toplantısında görüşülerek yapılan müzakereler neticesinde;

Karar:  İlçemiz merkez mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına 5 adet ilave imar planı notu eklenmesine ilişkin UİP-131,20 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No: 105

Komisyon Görüşü: Mevcut 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına 5 adet ilave imar planı notu eklenmesine ilişkin UİP-33702,1 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi komisyonumuzca oybirliğiyle uygun görülmüştür.

             İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/c maddesi uyarınca karar alınmak üzere Belediye Meclisine arz ederiz.

             Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu 05.12.2019 tarihli Meclis toplantısında  görüşülerek yapılan müzakereler neticesinde;

 Karar: İlçemiz Mursallı Mahallesinin mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına 5 adet ilave imar planı notu eklenmesine ilişkin UİP-33702,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No: 106

Komisyon Görüşü: Germencik Belediye Başkanlığına ait aşağıdaki listede sıra numaraları karşısında nitelikleri belirtilen 3(üç) adet iş makinesinin ekonomik ömürlerini doldurmuş oldukları görevlendirilmiş olan terkin komisyonu tarafından tespit edilmiştir. Bahse konu iş makinelerinin yetkilendirilmiş kurum personeli tarafından Aydın Ticaret Odasından ve Noterlikten hurda işlemleri tamamlanmasına müteakip daha önce hurda işlemleri tamamlanmış olan listede sıra numarası karşısında niteliği belirtilen A38989W Şase numaralı BMC Morris TM140 Kamyon ile Kademe bölgesinde bulunan muhtelif hurdaların ve ekli listede belirtilen hacizli araçların hacizlerinin kalkmasına müteakip İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 01/11/2017 tarih ve 22993 sayılı yazısı gereğince; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenecek fiyat üzerinden MKE Hurda İşletmeler Müdürlüğüne satış suretiyle devirlerinin yapılması oy birliğiyle uygun görülmüştür.

  S.NO   PLAKASI   CİNSİ/ MARKASI   MOTOR NO   ŞASE NO
  1   09.2001.020 İŞ MAKİNESİ              FORD-500 TRAKTÖR ÖN YÜKLEYİCİ   E 035971   B 633165
  2   09-04-018 İŞ MAKİNESİ              TRAKTÖR ÖN YÜKLEYİCİ KANAL KAZICI   28058   11527
  3   09.07.009   İŞ MAKİNESİ              BEKO/LOADER KEPÇE   00341069   N6GH06265
  4   09TA781   KAMYON BMC MORRİS TM140   698NVTMY10130971   A38989W

           İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

           Şeklinde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu 05.12.2019 tarihli Meclis toplantısında görüşülerek yapılan müzakereler neticesinde;

Karar:Belediyemize ait ekli listede nitelikleri belirtilmiş iş makinası ve araçların, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenecek fiyat üzerinden MKE Hurda İşletmeler Müdürlüğüne satış suretiyle devirlerinin yapılması ile ilgili alınan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi. 

Karar No: 107

Komisyon Görüşü:12.01.2020tarihinde İlçemiz Alangüllü Mevkiinde Germencik Deve Güreşi organizasyonu düzenlenmesi ve bu kapsamda belediye bütçesinden 300.000,00 TL  (Üçyüzbin Türk Lirası) ödenek ayrılması oybirliğiyle uygun görülmüştür.

            İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Belediye Meclisi’nin onayına arz olunur.

            Şeklinde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu 05.12.2019 tarihli Meclis toplantısında görüşülerek yapılan müzakereler neticesinde;

Karar: İlçemiz Alangüllü Mevkiinde, 12.01.2020 tarihinde deve güreşi organizasyonu düzenlenmesi ve bu kapsamda belediye bütçesinden 300.000,00 TL (Üçyüzbin Türk Lirası) ödenek ayrılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine, toplantıya katılan üyelerden Hicran TÜTÜNCÜ ve Şeref KARA’nın çekimser oylarına karşılık oy çokluğuyla karar verildi.   

Karar No: 108

Komisyon Görüşü : Germencik Belediye Meclisinin 03.10.2019 tarih ve 89 sayılı kararında yer alan “Sermayesinin tamamı Germencik Belediyesine ait olan “İnya Gıda Turizm Akaryakıt Taş. İnş. Jeo. Org. San ve Tic. A.Ş.” nin mevcut 50.000,00 TL sermayesinin” ifadesinden sonra gelmek üzere “2.700.000,00 TL artırılarak 2.750.000,00 TL’ ye çıkartılması ve ayni sermaye artırımı için Ortaklar Mahallesi 310 ada 6 nolu parselde kayıtlı incir bahçesi vasıflı 4.765,42 m² yüzölçümlü taşınmazın 4.733,65 m²’ lik Belediyemiz hissesinin ayni sermaye olarak İNYA Gıda Turizm Akaryakıt Taşımacılık İnşaat Jeotermal Organizasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine devir edilmesi ve ayni sermaye olarak devredilen taşınmazın değeri Germencik Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/175 değişik iş esaslı dosyasına istinaden 18.11.2019 tarihli bilirkişi raporu uyarınca 2.156,147,00 TL belirlendiğinden geriye kalan sermayenin nakdi olarak karşılanması ve bu kapsamda taşınmaz devriyle ilgili devir işlemlerini gerçekleştirmek ve devir sözleşmesini imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi” ifadelerinin eklenmesi ve Germencik Belediye Meclisinin 03.10.2019 tarih ve 89 sayılı kararının bu şekilde düzeltilmesi oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

          Şeklinde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu 05.12.2019 tarihli Meclis toplantısında görüşülerek yapılan müzakereler neticesinde;

Karar: Sermayesinin tamamı Germencik Belediyesine ait olan İNYA Gıda Turizm Akaryakıt Taşımacılık İnşaat Jeotermal Organizasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin mevcut 50.000,00 TL sermayesinin ayni ve nakdi olacak şekilde 2.700.000,00 TL artırılarak 2.750.000,00 TL’ ye çıkartılması ve ayni sermaye artırımı için Ortaklar Mahallesi 310 ada 6 nolu parselde kayıtlı incir bahçesi vasıflı 4.765,42 m² yüzölçümlü taşınmazın 4.733,65 m²’ lik Belediyemiz hissesinin ayni sermaye olarak İNYA Gıda Turizm Akaryakıt Taşımacılık İnşaat Jeotermal Organizasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine devir edilmesi ve ayni sermaye olarak devredilen taşınmazın değeri Germencik Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/175 değişik iş esaslı dosyasına istinaden 18.11.2019 tarihli bilirkişi raporu uyarınca 2.156,147,00 TL belirlendiğinden geriye kalan sermayenin nakdi olarak karşılanması ve bu kapsamda taşınmaz devriyle ilgili devir işlemlerini gerçekleştirmek ve devir sözleşmesini imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi ve Germencik Belediye Meclisinin 03.10.2019 tarih ve 89 sayılı kararının bu şekilde tashih edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No: 109

Komisyon Görüşü: Önergeye ilişkin konu, daha öncesinde Germencik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.04.2017 tarih ve 1920 sayılı yazısı ile Belediye Meclisine sunulmuş, Germencik Belediye Meclisinin 04.04.2017 tarih ve 35 sayılı kararı ile konu değerlendirilmiş olup; bahse konu meclis kararının 3/b maddesinde yer alan “ Germencik Belediye sınırları içerisinde gerçekleştireceği doğalgaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin altyapı çalışmaları kapsamında, Belediyemiz görev ve yetki alanlar dahilinde dağıtım şirketi ile Germencik Belediyesi arasında Belediyenin ücret tarifesine göre protokol yapılması için Germencik Belediye Başkanına yetki verilmesi” hükmünden dolayı söz konusu çalışmalara başlanılamamıştır.

Önergeye bahse geçen konuya ilişkin çalışmalara 2020 yılı Ocak Ayından itibaren başlanılması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

İş bu raporumuz hakkında; 5393 sayılı  Belediye Kanunu’nun 18/a maddesi uyarınca karar alınmak üzere Belediye Meclisine arz ederiz.” Denilmektedir.

            Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu 05.12.2019 tarihli Meclis toplantısında görüşülerek yapılan müzakereler neticesinde;

Karar: İlçemiz sınırları içerisinde doğalgaz yapım çalışmalarının 2020 yılı Ocak Ayından itibaren başlanılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine, toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.