Bu siteyi Roneon hazırladı.

GERMENCİK BELEDİYE MECLİSİNİN 22.10.2019 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

GERMENCİK BELEDİYE MECLİSİNİN 22.10.2019 TARİHLİ

EKİM AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

Karar No: 93  

Komisyon Görüşü: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68’inci maddesinin (e) bendi gereği bir önceki yıl kesinleşen bütçe gelirinin, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarın %10 oranını geçmeyecek şekilde, 2019 Mali Yılı içinde iç borçlanma yapılması, bankalarla yapılacak kredi işlemleri ve bu işlemlere karşılık belediye taşınmazlarının ipotek verilmesi bu konuda her türlü iş ve işlemleri yapmak için Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca oybirliğiyle tadilen uygun görülmüştür.İş bu rapor karar alınmak üzere meclisin onayına arz olunur.

            Şeklinde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 22.10.2019 tarihinde yapılan meclis toplantısının 2.oturumunda görüşülerek yapılan müzakereler neticesinde ;

Karar: 5393 SayılıBelediye Kanunu’nun68’inci maddesinin (e) bendi gereği bir yıl önceki yıl kesinleşen bütçe gelirinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarın % 10 oranını geçmeyecek şekilde 2019 Mali Yılı içinde iç borçlanma yapılması, bankalarla yapılacak kredi işlemleri ve bu işlemlere karşılık belediye taşınmazlarının ipotek verilmesi bu konuda her türlü iş ve işlemleri yapmak için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.