Bu siteyi Roneon hazırladı.

GERMENCİK BELEDİYE MECLİSİNİN TEMMUZ AYI 02.07.2020 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Karar No:31

Karar: Germencik Belediye Meclisinin 22.04.2020 tarihli Olağanüstü Meclis Toplantısına ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:32

Karar: Belediyemiz bünyesinde görev yapmakta olan Hizmet Alım Personeline uygulanacak disiplin cezalarının usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan “Germencik Belediye Başkanlığı Hizmet Alım Personeli Disiplin Ceza Yönetmeliğinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesinin (m) fıkrası gereğince kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:33

Karar: Germencik Belediye Meclisinin 22.04.2020 tarih ve 24 sayılı kararında yer alan “Belediyemize ait Hıdırbeyli Mahallesi 170 ada, 1 parselde kayıtlı 5.935,40 m² yüz ölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazın “Kademe Alanı” olarak kullanılması koşuluyla” ibaresinden sonra gelen “31.03.2024 tarihine kadar” ibaresinin çıkartılarak “yer tesliminden itibaren 10 (on) yıl süre ile” ibaresinin eklenmesine ve 22.04.2020 tarih ve 24 sayılı kararın “Belediyemize ait Hıdırbeyli Mahallesi 170 ada, 1 parselde kayıtlı 5.935,40 m² yüz ölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazın “Kademe Alanı” olarak kullanılması koşuluyla yer tesliminden itibaren 10 (on) yıl süre ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi (d) fıkrası gereğince Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.” şekliyle düzeltilerek Germencik Belediye Meclisinin 22.04.2020 tarih ve 24 sayılı kararın bu şekilde tashih edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:34

Karar: Belediyemize ait Ortaklar Mahallesi 423 ada 1,2,3,4,5,6,7,8  ve 9 parseller üzerinde yer alan mülga Ortaklar Belediyesine ait hizmet binasının ek’ li krokide belirtilen zemin üstü 1 inci katının güney kısmında yer alan 450 m² yüz ölçümlü bölümün “Gençlik Merkezi” olarak kullanılmak üzere yer tesliminden itibaren 15 (On beş) yıl süre ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) fıkrası gereğince, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:35

Karar: “Germencik Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliğinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) fıkrası gereğince kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:36

Karar: Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Fen İşleri Müdürlüğünce talep edilen 1 adet çift kabin cenaze nakil aracının Devlet Malzeme Ofisinden satın alınmasına, söz konusu aracın 2020 mali yılı Bütçesi (T-1) cetveline işlenmesine ve bu kapsamda Belediye Başkanına yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:37

Karar: Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Büyükşehir İlçe Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveline uygun olarak ve yönetmeliğin 10’ uncu maddesi kapsamında hazırlanan (I) Sayılı Memur Norm Kadro İhdas Cetvelinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:38

Karar: 22.10.2019 tarih ve 93 nolu Meclis kararına istinaden 11.12.2019 tarihinde Türk Ekonomi Bankası’ndan kullanılan kredinin, mevcut ekonomik koşullarda düşen faizler çerçevesinde, yapılandırılmasına ve kredi yapılandırılması ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:39

Karar: Belediyemiz envanterine kayıtlı Ek listede belirtilen araçların yaşı gereği bakım ve onarım maliyetlerinin yüksek olması sebebi ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesi hükümlerince ihale yolu ile satışının yapılmasına,  söz konusu araçların 2020 mali yılı Bütçesi (T1) cetvelinden çıkarılmasına ve bu kapsamda Belediye Başkanına yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:40

Karar: Mülkiyeti belediyemize ait İlçemiz Ortaklar Mahallesi, 342 ada, 2 parselde kayıtlı uygulama imar planında “Resmi Kurum Alanı” kullanımında bulunan taşınmazın ek’ li tescil bildirimine istinaden yapılacak olan imar uygulaması sonucu oluşacak 974,82 m² yüz ölçümlü tescil bildiriminde “E” harfi ile gösterilen kısmının “Kreş” yapılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75 maddesinin (d) fıkrası hükmü gereği Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığına devir edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:41

Komisyon Görüşü:

BÜTÇE GİDERLERİ OLARAK;

1-2019 Mali Yılı olarak 99.471.000,00 TL ödenek verildiği,

2-99.471.000,00 TL Bütçe Gideri ödeneğin Ekonomik ve Fonksiyonel düzeylerde aşağıdaki tablolarda belirtildiği şekli ile dağılımın yapıldığı ve gerçekleştiği,

Kodu Müdürlük Adı Bütçe ile Verilen Ödenek Net Bütçe Ödeneği Toplamı (aktarmalar dahil) Bütçe Gideri Toplamı Gerçekleşme Oranı (%)
46.09.09.31 Fen İşleri Müdürlüğü 21.239.000,00 22.109.000,00 12.618.754,51 59
46.09.09.32 Mali Hizmetler Müdürlüğü 17.057.000,00 16.021.000,00 13.086.032,85 77
46.09.09.38 Temizlik İşleri Müdürlüğü 9.686.750,00 10.435.750,00 9.110.271,12 94
46.09.09.39 Yazı İşleri Müdürlüğü 2.314.000,00 2.314.000,00 1.129.298,50 49
46.09.09.40 Zabıta Müdürlüğü 1.169.000,00 1.169.000,00 827.071,42 71
46.09.09.41 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 1.356.000,00 1.353.000,00 872.528,75 64
46.09.09.42 İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. 687.500,00 547.500,00 435.553,57 63
46.09.09.43 Ruhsat ve Eğitim Müdürlüğü 183.250,00 183.250,00 135.310,83 74
46.09.09.44 Kültür ve Sosyal İşler Md. 5.965.000,00 5.310.000,00 4.165.358,00 70
46.09.09.45 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1.745.000,00 1.108.000,00 687.073,98 39
46.09.09.46 İşletme Müdürlüğü 2.182.000,00 2.432.000,00 1.992.465,69 91
46.09.09.47 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 34.758.500,00 34.833.500,00 448.031,72 1
46.09.09.48 Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 154.000,00 154.000,00 58.125,59 38
46.09.09.49 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 578.000,00 195.937,70 195.937,70 34
46.09.09.50 Bilgi İşlem Müdürlüğü 393.000,00 82.942,94 82.942,94 21
TOPLAM   99.471.000,00 98.248.880,64 45.844.757,27 46
KOD                                                           EKONOMİK SINIFLANDIRMA
    BÜTÇE İLE VERİLEN KESİNLEŞEN BÜTÇE GİDERİ GERÇEKLEŞME ORANI(%)
01 PERSONEL GİDERLERİ 9.908.000,00 7.373.794,46 74
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.807.500,00 1.173.926,35 65
03 MAL VE HİZMET ALIMLARI 30.722.500,00 24.187.136,04 79
04 FAİZ GİDERLERİ 1.755.000,00 1.261.080,95 72
05 CARİ TRANSFER 9.587.000,00 11.260.155,57 117
06 SERMAYE GİDERLERİ 40.446.000,00 535.633,06 1
07 SERMAYE TRANSFERLERİ 320.000,00 53.030,84 17
09 YEDEK ÖDENEK 4.925.000,00 0 0
TOPLAM   99.471.000,00 45.844.757,27 46

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE

2019 YILI GERÇEKLEŞEN GİDERLER;

KOD FONKSİYONEL GERÇEKLEŞEN
01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 16.112.514,02
03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 827.071,42
04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLERİ 3.317.625,08
05 ÇEVRE VE KORUMA HİZMETLERİ 9.110.271,12
06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 12.311.765,93
08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 4.165.358,00
TOPLAM 45.844.757,27

3- 2019 yılı içinde ödeneği yeterli olmayan bölümlere encümen kararı ile 7.874.700,00TL ödenek aktarması yapıldığı,

            4- 2019 yılı içinde 45.844.757,27 TL gider kaydedildiği,

            5-  2019 yılı sonunda 53.626.393,53 TL kullanılmayan ödeneğin iptal edildiği,

            6-  2019 yılından 2020 yılına ödenek devretmediği, görülmektedir.

            Bütçe geliri olarak 2019 yılında 99.471.000,00 TL olarak tahmin edildiği,

               BÜTÇE GELİRLERİNİN DAĞILIMININ VE GERÇEKLEŞMESİNİN;

KOD GELİR TÜRÜ BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN (TL) 2019 TOPLAM TAHAKKUK GERÇEKLEŞEN (TL)
1 VERGİ GELİRLERİ 14.430.000,00 13.864.834,89 68,21%
3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 8.955.000,00 5.152.488,01 53,01%
4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM 6.300.000,00 125.728,50 100%
5 DİĞER GELİRLER 35.436.000,00 26.827.858,17 90,76%
6 SERMAYE GELİRLERİ 34.350.000,00 5.788.605,75 63,93%
9 RED VE İADELER 0 0 0
  TOPLAM 99.471.000,00 40.365.662,93 77,98%

           olduğu,

01-VERGİ GELİRLERİ;

Bütçe ile tahmin edilen gelirin 14.430.000,00 TL, 2018 yılından 2019 yılına devreden tahakkuk artığı 3.558.235,27 TL, yıl içinde yapılan tahakkuk toplamının 10.306.599,62 TL, toplam tahakkukun ise 13.864.834,89TL olduğu, 2019 yılı içinde 9.479.671,57 TL tahsilâttan 21.552,56 TL red ve iade yapılmış olup 9.458.119,01 TL net tahsilatın gerçekleşmiş olup 2019 yılı sonu itibarı ile 2020 yılına 4.385.163,32 TL tahakkuk artığının devir edildiği,

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ;

Bütçe ile tahmin edilen gelirin 8.955.000,00 TL, 2018 yılından 2019 yılına devreden tahakkuk artığı 1.870.896,34 TL, yıl içinde yapılan tahakkuk toplamının 3.281.591,67 TL, toplam tahakkukun ise 5.152.488,01 TL olduğu, 2019 yılı içinde 2.732.837,88 TL tahsilâttan 1.231,00 TL red ve iade yapılmış olup 2.731.606,88TL net tahsilatın gerçekleşmiş olup,2019 yılı sonu itibari ile 2020 yılına 2.419.650,13 TL tahakkuk artığının devir edildiği;

            04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR;

Bütçe ile tahmin edilen gelirin 6.300.000,00 TL olduğu, 2019 yılı içinde 125.728,50 TL tahakkukun yapıldığı 125.728,50TL net tahsilatın yapıldığı, red ve iade işleminin gerçekleşmediği,

            05-DİĞER GELİRLER;

Bütçe ile tahmin edilen gelirin 35.436.000,00TL, 2018 yılından 2019 yılına devreden tahakkuk artığı 521.680,05TL, yıl içinde yapılan tahakkuk toplamının 26.306.178,12TL, toplam tahakkukun ise 26.827.858,17TL olduğu, 2019 yılı içinde 24.350.835,98TL tahsilâttan 1.289,33 TL red ve iade yapılmış olup 24.349.546,65TL net tahsilatın gerçekleşmiş olup 2019 yılı sonu itibari ile 2020 yılına 2.477.022,19 TL tahakkuk artığının devir edildiği,

06-SERMAYE GELİRLERİ;

Bütçe ile tahmin edilen gelirin 34.350.000,00TL olduğu,  2018 yılından devreden tahakkuk artığının bulunmadığı, yıl içinde yapılan tahakkuk toplamının 5.788.605,78 TL olduğu toplam tahakkukun ise 5.788.605,78 TL olduğu,2019 yılı içinde 3.700.661,89 TL tahsilattan 3.700.661,89 TL net tahsilatın gerçekleşmiş olup 2019 yılı sonu itibari ile 2020 yılına 2.087.943,89TL tahakkuk artığının devir edildiği,

            09-RED VE İADELER(-):

Bütçe ile tahmin edilen gelirin tahmin edilemediği, yılsonu itibarı ile 24.072,89 TL red ve iade işlemi gerçekleştiği görülmüştür.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/b ve 64. maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 28, 40 ve 41. maddeleri hükümlerine istinaden, yasaların tahsiline yetki verdiği gelirlerin tahsil edildiği, bütçe harici ödeme yapılmadığı, verilen ödeneklerin yerinde harcandığı, artan ödeneklerin iptal edildiği, muhasebe kayıtlarının mevzuata göre hazırlandığı görüldüğünden Germencik Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı Cetvelleri komisyonumuzca oybirliğiyle uygun görülmüştür.

İş bu raporumuz hakkında; karar alınmak üzere Belediye Meclisi’nin onayına arz olunur.

Karar: Germencik Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe ve Kesin Hesabı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:42

Komisyon Görüşü: ASKİ tarafından abone engeli nedeni ile sayaçlarına ulaşılamayan, okunması yapılamayan abonelere, Katı Atık Ücreti Tahakkuku yapılmakta olup, sadece okuması yapılıp “0” tüketim olan abonelere Katı Atık Ücreti tahakkuku yapılmamaktadır.

İlga Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 27 Ekim 2010 tarihinde yayınladığı “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik (Tarife yönetmeliği)”nin 4. maddesinin (ı) bedinde belirtilen “Kirleten Öder İlkesi” ne istinaden Su kullanımı olmayan tüm abonelere ve ayrıca vatandaşın daha sonradan müracaatı halinde elektrik kullanımı ve su kullanımı ile ilgili belgeler yetkili personel tarafından incelenip değerlendirme yapıldıktan sonra, kullanım yoksa tahakkukları iptal edilecektir.

Yaşanması muhtemel mağduriyetlerin önüne geçmek adına, 2020 Yılı Gelir Ücret Tarifesinde, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün ücret tarifesi bölümünün sonuna “Su kullanımı olmayan tüm abonelere katı atık tarifesi uygulanmayacaktır.” ibaresinin not olarak eklenmesi;

Ayrıca, şehit aileleri, gaziler ile en az %40 engeli olan engelli vatandaşlardan, durumlarını belgeleyenlerin müracaatları halinde Katı Atık Ücretinin alınmaması ibaresinin de not halinde eklenerek 2020 Yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması oy birliği ile uygun görülmüştür.İş bu raporumuz, karar alınmak üzere Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

Karar: Germencik Belediyesi 2020 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesinde, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün ücret tarifesi bölümünde değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:43

Komisyon Görüşü: Aydın İli, Germencik İlçesi, Mesudiye Mahallesi, Şehit Abdurrahman Sokak’ın ekli krokide işaretli kısmının, yol boyu ticaret olarak teşekkül etmesi teklifi Belediye Meclisinin 02.07.2020 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olarak incelenmiştir.

Söz konusu Mesudiye Mahallesi, Şehit Abdurrahman Sokak’ın ekli krokide işaretli kısmının yol boyu ticaret olarak teşekkül etmesi teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Karar: Germencik İlçesi, Mesudiye Mahallesi, Şehit Abdurrahman Sokak’ ın Yol Boyu Ticaret Alanı olarak belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun komisyondan geldiği şekilde kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.