T.C. Germencik Belediye Başkanlığı Yazı işleri Müdürlüğü  

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6’ncı maddesi gereğince Germencik Belediye Meclisi 22 Ekim 2019 Salı günü saat:16:00’da aşağıdaki gündem maddesini görüşmek üzere Yedieylül Mahallesi Köprülü Mehmet Paşa Sokak No: 16 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Konferans Salonunda Olağanüstü Toplantısını yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

                                                                                                                   Fuat ÖNDEŞ

      Belediye Başkanı           

GÜNDEM:

  1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 68.maddesinin (e) bendi gereğince bir önceki yıl kesinleşen bütçe gelirinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarın % l0’u oranında iç borçlanma yapılması ve bankalarla yapılacak krediye konu işlerle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanının yetkilendirilmesi hususunun görüşülmesi.