Bu siteyi Roneon hazırladı.

T.C. Germencik Belediye Meclisi Ağustos Ayı Meclis Karar Özetleri

GERMENCİK BELEDİYE MECLİSİNİN AĞUSTOS AYI 01.08.2019

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Karar No:73

Karar: Germencik Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarihli Temmuz Ayı  Meclis Toplantısının 1. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle  karar verildi.

Karar No:74

Karar: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11’inci maddesi kapsamında, Belediyemiz norm kadrosunda kadro unvan ve derece değişikliği için hazırlanan ekli  (II) Sayılı Memur Boş Kadro Değişikliği Cetveli ve (III) Sayılı Memur Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:75

Komisyon Görüşü: İlimiz, Germencik İlçesi, Park Mahallesinde, Kore Şehitleri Caddesi, Nasuh Akar Sokak ve Pehlivan Kara Ahmet Sokaklar arasında yer alan ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Park Alanı” kullanımında olan isimsiz parka “Necip Menderes Parkı” isminin verilmesi hususu komisyonumuza havale olarak incelenmiştir.

            Park Mahallesinde, Kore Şehitleri Caddesi, Nasuh Akar Sokak ve Pehlivan Kara Ahmet Sokaklar arasında yer alan ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Park Alanı” kullanımında olan isimsiz parka “Necip Menderes Parkı” isminin verilmesi talebi komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. Komisyon raporu meclisin onayına arz olunur.

Karar: Germencik İlçesi, Park Mahallesi, Kore Şehitleri Caddesi, Nasuh Akar Sokak ve Pehlivan Kara Ahmet Sokak arasında yer alan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Park Alanı” kullanımında olan ve ekli imar planında işaretlenen isimsiz parka “Necip Menderes Parkı” isminin verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:76

Komisyon Görüşü: Aydın İli, Germencik İlçesi, Park Mahallesinde yer alan ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen 7 metre ve kısmen 10 metre genişliğinde yer alan “Gecekondu Sokak” isimli yolun isminin “Mimar Sinan Sokak” olarak değiştirilmesi hususu komisyonumuza havale olarak incelenmiştir.

Park Mahallesinde yer alan ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen 7 metre ve kısmen 10 metre genişliğinde yer alan “Gecekondu Sokak” isimli yolun isminin “Mimar Sinan Sokak” olarak değiştirilmesi hususu 5216 sayılı Kanunun 7/g maddesi uyarınca Aydın Büyükşehir Belediyesi görev ve sorumluluğunda olduğundan konunun Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisince değerlendirilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. Komisyon raporu meclisin onayına arz olunur.

Karar:Germencik İlçesi, Park Mahallesinde yer alan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen 7 metre ve kısmen 10 metre genişliğindeki “Gecekondu Sokak” isimli yolun isminin “Mimar Sinan Sokak” olarak değiştirilmesi hususu 5216 sayılı Kanunun 7/g maddesi uyarınca Aydın Büyükşehir Belediyesi görev ve sorumluluğunda olduğundan konunun Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisince değerlendirilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:77

Karar: Germencik Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarihli ve 36 sayılı kararında yer alan Aydın İli Germencik İlçesi Yedieylül Mahallesi Köycivarı Mevkii 5 pafta 205 ada 60 parselde kayıtlı 8.106,50 m2 yüzölçümlü incir bahçesi ve ahşap dam vasıflı taşınmazların devri ifadesinin meclis kararından çıkartılmasına ve söz konusu kararın “Sermayesinin tamamı Germencik Belediye Başkanlığına ait AKN Turizm Akaryakıt Gıda Taşımacılık İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketinin idari görevlerinin yerine getirilebilmesi, çalışanların maaş, sosyal hak ve yasal yükümlülüklerinin ödenebilmesi ve şirketin faaliyetlerini daha güçlü şekilde yürütebilmesi için sermaye artışına ihtiyaç duyulduğundan, 5393 sayılı Belediye Kanununun “ Meclisin görev yetkileri” başlıklı 18’ inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi “ Bütçe içi işletme ile 3762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.” Hükümleri uyarınca sermayesinin tamamı Germencik Belediye Başkanlığına ait AKN Turizm Akaryakıt Gıda Taşımacılık İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketinin sermayesinin artırılmasına, sermaye artırımının mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Aydın İli Germencik İlçesi Üzümlü Mahallesi Köycivarı Mevkii M19.A.17 pafta, 161 ada 10 parselde kayıtlı 81.260,06 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz ile Aydın İli Germencik İlçesi Dağyeni Mahallesi, M19-A-01-D-2 pafta, 351 ada, 1 parselde 41.315,30 m2 yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmaz, M19-A-01-D-2 pafta, 351 ada, 6 parselde 66.973,98 m2 yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmaz, M19-A-01-C-1 pafta, 354 ada, 1 parselde 64.883,37 m2 yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmaz ile M19-A-01-D-1 pafta, 356 ada, 5 parselde 37.434,70 m2 yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmazın devri (ayni sermaye artırımı) yoluyla yapılmasına” olarak değiştirilmesine ve Germencik Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarihli ve 36 sayılı kararının bu şekilde tashih edilmesine toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi

Karar No:78

Karar: Belediye Başkanlığımız bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesi uyarınca görev yapmakta olan sözleşmeli personel hakkında uygulanacak disiplin cezalarının usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan “T.C. Germencik Belediye Başkanlığı Sözleşmeli Personel Disiplin Yönetmeliği’nin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (m) bendi gereğince kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.