Bu siteyi Roneon hazırladı.

T.C. Germencik Belediye Meclisi Ekim Ayı Meclis Karar Özetleri

GERMENCİK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.10.2019-03.10.2019 TARİHLİ

EKİM AYI TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

Karar No: 83

Karar:Germencik Belediye Meclisinin 03.09.2019 tarihli Eylül Ayı  Meclis Toplantısının  1.birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:84

Karar:Germencik Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarihli ve 95 sayılı kararında belirtilen Balatçık Mahallesi 127 ada 11 parsel ve 10.142,67 m² yüzölçümlü olarak düzeltilmesine,  Balatçık mahallesi 127 ada 12 parsel ve 11.637,05 m² yüzölçümlü olarak düzeltilmesine,  Bozköy Mahallesi 182 ada 1 parsel ve 60.013,83 m² yüz ölçümlü olarak düzeltilmesine, 01.12.2014 tarihli ve 95 sayılı meclis kararının bu şekilde tashih edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:85

Karar:Germencik Belediye Meclisinin 06.12.2016 tarih ve 64 sayılı kararında belirtilen Balatçık Mahallesi 224 ada 12 parsel ve 158,66 m² yüzölçümlü olarak düzeltilmesine,  Balatçık mahallesi 226 ada 1 parsel ve 258,20 m² yüzölçümlü olarak düzeltilmesine, Çamköy Mahallesi 135 ada 3 parsel ve 37.125,95 m² yüzölçümlü olarak düzeltilmesine ve 06.12.2016 tarih ve 64 sayılı meclis kararının bu şekilde tashih edilmesine toplantıya katılan üyelerden Bayram ÇETİN, Hicran TÜTÜNCÜ ve Şeref KARA’nın çekimser oylarına karşılık oy çokluğuyla karar verildi.

Karar No:86

    Komisyon Görüşü: Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen;

      Germencik Belediyesinin 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçesi görüşülmüştür. Komisyonumuzca; dosya halinde sunulan 2020 yılı Bütçe teklifleri, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda incelenmiştir.

Buna göre;

 1. BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1) Germencik Belediyesine ait Gider Bütçesi kapsamındaki dairelerin harcamaları için  ( A ) ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 83.729.500,00 TL. ödenek verilmiştir.   

Madde 2) Germencik Belediyesi Gelir Bütçesinin Gelirleri ( B ) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması cetvelinde gösterildiği gibi toplam 83.729.500,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3) 2020 yılı tahmini gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler karşılık gösterilmek suretiyle bütçe denkliği sağlanmıştır.

Madde 4) Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

Madde 5) (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6) 6245 sayılı Harcırah Kanunun 8’nci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerine verilecek günlük ve yol giderlerine bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7) Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

 1. Ödenek Cetveli-A (Örnek-14)
 2. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması- B Cetveli (Örnek-15)
 3. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)
 4. Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17)
 5. Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
 6. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)
 7. Çok Yıllı Gelir Bütçesi (Örnek-19)
 8. Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20)
 9. Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri  Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21)
 10. Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
 11. İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
 12. İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)
 13. 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)
 14. Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)
 15. Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)
 16. Finansman Programı (Örnek-28)

Madde 8) Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9)Belediye Meclisinde ve Komisyonda görev alan Meclis Üyelerine toplantıya katıldıkları her gün için 5393 sayılı kanunun 32. ve 39. maddeleri gereğince Belediye Başkanına ödenen Brüt ödeneğinin günlük tutarının 1/3 oranında ödeme yapılır.

Madde 10) Meclis Üyelerinden,  Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyesine aylık, Belediye Başkan Ödeneğinin 2/3’ ü oranında maaş ödenir.

Madde 11) Belediye Zabıta Personeline 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 5393 sayılı kanunun 51. maddesi gereğince ve Bütçe Kanununda belirtilen miktarın en çoğu maktu fazla çalışma ücreti olarak ödenir.

Madde 12) İlan ve Reklam Vergisi her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte tahsil edilir.

Madde 13) Bu Kararname Hükümleri 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 14) Bu Kararname Hükümlerini Üst Yönetici olarak Germencik Belediye Başkanı yürütür.

                   İş bu Bütçe Kararnamesi 14 maddeden ibarettir.    

     Söz konusu Bütçe Kararnamesi, Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.

  GİDER BÜTÇESİ     Komisyonumuzca Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibarı ile konan ödenekler:   KURUMSAL KOD /KURUM ADI FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA I. DÜZEY ÖDENEK 46.09.18.05 İNSAN KAYN.MD. 01-GENEL KAMU HİZMETLERİ 686.200,00 46.09.18.10 BİLGİ İŞLEM MD. 01-GENEL KAMU HİZMETLERİ 745.000,00 46.09.18.18 YAZI İŞLERİ MD. 01-GENEL KAMU HİZMETLERİ 2.754.000,00 46.09.18.31 FEN İŞLERİ MD. 06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ. 21.071.000,00 46.09.18.32 MALİ HİZMETLER MD. 01-GENEL KAMU HİZMETLERİ 20.833.000,00 46.09.18.33 İMAR İŞLERİ MD. 06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ. 2.158.300,00 46.09.18.41 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 04-EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 2.970.000,00 46.09.18.42 TEMİZLİK HİZMETLERİ 05-ÇEVRE KORUMA HİZ. 13.104.000,00 46.09.18.43 ZABITA VE GÜVENLİK HİZ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ. 2.073.000,00 46.09.18.46 DESTEK HİZMETLERİ 01-GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.519.000,00 46.0918.47 EMLAK İSTİMLAK MÜD. 06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ. 6.628.000,00 46.09.09.43 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 253.000,00 46.09.18.49 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 01-GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.690.000,00 46.09.09.48 MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 – GENEL KAMU HİZMETLERİ 184.000,00 46.09.15.44 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD. 06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ. 7.061.000,00 TOPLAM 83.729.500,00                               Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen Yılı 2020 Gider Bütçesi Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibariyle toplamları; Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.
 • GELİR BÜTÇESİ

  2020 yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi Yılı Gelir tahmini;

BÜTÇE GELİRLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİ
KODU AÇIKLAMA 2020 YILI
01 VERGİ GELİRLERİ 18.048.000,00
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 4.394.500,00
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1.210.000,00
05 DİĞER GELİRLER 28.077.000,00
06 SERMAYE GELİRLERİ 32.000.000,00
09 RED VE İADELER 0,00
TOPLAM 83.729.500,00

Olarak okunmuş ve yukarıda yer alan Yılı Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırılması Birinci Düzeyi Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 • AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI VE FİNANSMAN PROGRAMI

2020 yılı Ayrıntılı Harcama Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle;

1 BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ 20.932.375,00
2 İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ 20.932.375,00
3 ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ 20.932.375,00
4 DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ 20.932.375,00
  TOPLAM 83.729.500,00

Olarak okunmuş,

2020 Yılı Finansman Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle;

1 BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ 20.932.375,00
2 İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ 20.932.375,00
3 ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ 20.932.375,00
4 DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ 20.932.375,00
  TOPLAM 83.729.500,00

Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen Ayrıntılı Harcama Programı ve Finansman Programı aynen, Gelir Bütçesine istinaden; üçer aylık dönemler itibari ile Birinci düzeyde Komisyonumuzca incelenerek oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Komisyonumuza havele edilen Germencik Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçesi görüşülerek iş bu rapor tanzim edilmiştir.

İş bu raporumuzun karar alınmak üzere  Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.   

Şeklinde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 03.10.2019 tarihli meclis toplantısında müzakere edilerek yapılan görüşmeler ve ad okuma suretiyle yapılan oylama neticesinde;

T.C

GERMENCİK BELEDİYESİ

2020 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1) Germencik Belediyesine ait Gider Bütçesi kapsamındaki dairelerin harcamaları için  ( A ) ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 83.729.500,00 TL. ödenek verilmesine oybirliğiyle,

Madde 2) Germencik Belediyesi Gelir Bütçesinin Gelirleri ( B ) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması cetvelinde gösterildiği gibi toplam 83.729.500,00 TL olarak tahmin edilmesine oybirliğiyle,

Madde 3) 2020 yılı tahmini gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler karşılık gösterilmek suretiyle bütçe denkliği sağlanmasına oybirliğiyle,

Madde 4) Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyeceğine oybirliğiyle,

Madde 5) (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkili kılınmasına oybirliğiyle,

Madde 6) 6245 sayılı Harcırah Kanunun 8’nci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerine verilecek günlük ve yol giderlerine bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenmesine oybirliğiyle,

Madde 7) Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

 1. Ödenek Cetveli-A (Örnek-14)
 2. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması- B Cetveli (Örnek-15)
 3. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)
 4. Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17)
 5. Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
 6. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)
 7. Çok Yıllı Gelir Bütçesi (Örnek-19)
 8. Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20)
 9. Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri  Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21)
 10. Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
 11. İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
 12. İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)
 13. 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)
 14. Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)
 15. Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)
 16. Finansman Programı (Örnek-28); oybirliğiyle

Madde 8) Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilmesine oybirliğiyle,

Madde 9)Belediye Meclisinde ve Komisyonda görev alan Meclis Üyelerine toplantıya katıldıkları her gün için 5393 sayılı kanunun 32. ve 39. maddeleri gereğince Belediye Başkanına ödenen Brüt ödeneğinin günlük tutarının 1/3 oranında ödeme yapılmasına oybirliğiyle,

Madde 10) Meclis Üyelerinden,  Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyesine aylık, Belediye Başkan Ödeneğinin 2/3’ ü oranında maaş ödenmesine oybirliğiyle,

Madde 11) Belediye Zabıta Personeline 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 5393 sayılı kanunun 51. maddesi gereğince ve Bütçe Kanununda belirtilen miktarın en çoğu maktu fazla çalışma ücreti olarak ödenmesine oybirliğiyle,

Madde 12) İlan ve Reklam Vergisi her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte tahsil edilmesine oybirliğiyle,

Madde 13) Bu Kararname Hükümlerinin 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girmesine oybirliğiyle,

Madde 14) Bu Kararname Hükümlerini Üst Yönetici olarak Germencik Belediye Başkanı tarafından yürütülmesine oybirliğiyle,

2-GİDER BÜTÇESİ  

          Komisyonumuzca Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibarı ile konan ödenekler:

KURUMSAL KOD /KURUM ADI FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA I. DÜZEY ÖDENEK
46.09.18.05 İNSAN KAYNAKLARI.MD. 01-GENEL KAMU HİZMETLERİ  686.200,00

Oybirliğiyle,

46.09.18.10 BİLGİ İŞLEM MD. 01-GENEL KAMU HİZMETLERİ            745.000,00

Oybirliğiyle,

46.09.18.18 YAZI İŞLERİ MD. 01-GENEL KAMU HİZMETLERİ              2.754.000,00

Oybirliğiyle,

46.09.18.31 FEN İŞLERİ MD. 06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ.            21.071.000,00

Oybirliğiyle,

46.09.18.32 MALİ HİZMETLER MD. 01-GENEL KAMU HİZMETLERİ           20.833.000,00

Oybirliğiyle,

46.09.18.33 İMAR ve ŞEHİRCİLİK MD. 06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ.              2.158.300,00

Oybirliğiyle,

46.09.18.41 İŞLETME  MÜDÜRLÜĞÜ 04-EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER              2.970.000,00

Oybirliğiyle,

46.09.18.42 TEMİZLİK İŞLERİ MD. 05-ÇEVRE KORUMA HİZ.            13.104.000,00

Oybirliğiyle,

46.09.18.43 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ.              2.073.000,00

Oybirliğiyle,

46.09.18.46 DESTEK HİZMETLERİ      MD. 01-GENEL KAMU HİZMETLERİ              1.519.000,00

Oybirliğiyle,

46.0918.47 EMLAKveİSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ.              6.628.000,00

Oybirliğiyle,

46.09.09.43 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ                 253.000,00

Oybirliğiyle,

46.09.18.49 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 01-GENEL KAMU HİZMETLERİ              1.690.000,00

Oybirliğiyle,

46.09.09.48 MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01 – GENEL KAMU HİZMETLERİ                 184.000,00

Oybirliğiyle,

46.09.15.44 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ.              7.061.000,00

Oybirliğiyle,

TOPLAM            83.729.500,00

3-GELİR BÜTÇESİ

  2020 yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi Yılı Gelir tahmini;

BÜTÇE GELİRLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİ
KODU AÇIKLAMA 2020 YILI
01 VERGİ GELİRLERİ 18.048.000,00

Oybirliğiyle,

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 4.394.500,00

Oybirliğiyle,

04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1.210.000,00

Oybirliğiyle,

05 DİĞER GELİRLER   28.077.000,00

Oybirliğiyle,

06 SERMAYE GELİRLERİ 32.000.000,00

Oybirliğiyle,

09 RED VE İADELER 0,00

Oybirliğiyle,

TOPLAM 83.729.500,00
     

4-AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI VE FİNANSMAN PROGRAMI

2020 yılı Ayrıntılı Harcama Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle;

1 BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ 20.932.375,00

Oybirliğiyle,

2 İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ 20.932.375,00

Oybirliğiyle,

3 ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ 20.932.375,00

Oybirliğiyle,

4 DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ 20.932.375,00

Oybirliğiyle,

  TOPLAM 83.729.500,00

2020 Yılı Finansman Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle

1 BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ 20.932.375,00

Oybirliğiyle,

2 İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ 20.932.375,00

Oybirliğiyle,

3 ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ 20.932.375,00

Oybirliğiyle,

4 DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ 20.932.375,00

Oybirliğiyle,

  TOPLAM 83.729.500,00

Germencik Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:87

        Komisyon Görüşü: 01.10.2019 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen;

Germencik Belediyesi 2020 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesi ile ilgili komisyonumuzca  incelenerek ekte sunulduğu şekilde oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Germencik Belediye Meclisi’nin onayına arz olunur.

Şeklinde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu 03.10.2019 tarihli meclis toplantısında müzakere edilerek yapılan görüşmeler neticesinde;

 Germencik Belediyesi 2020 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve karar ekinde yer alan tarife listesine göre uygulanmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar: Germencik Belediyesi 2020 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve karar ekinde yer alan tarife listesine göre uygulanmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:88

          Komisyon Görüşü: Germencik Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2019 Mali Yılı Gelir Ücret tarifesine tarife işlenmesi komisyonumuzca görüşülerek oybirliğiyle kabul edilmiştir. İş bu raporumuz Meclisin onayına arz olunur.

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI ÜCRET TARİFESİDİR
SIRA NO ALT
SIRA
GELİR AÇIKLAMASI KDV DAHİL 2019 YILI TARİFESİ
A   ÖZEL MÜLKLERDEKİ OTLARIN TEMİZLİĞİ
  1 100 m² ye kadar m² fiyatı 0,61 TL
2 200 m² ye kadar m² fiyatı 0,48 TL
3 300 m² ye kadar m² fiyatı 0,36 TL
4 400 m² ye kadar m² fiyatı 0,31 TL
5 500 m² ye kadar m² fiyatı 0,24 TL
6 500 m² üzerinde m² fiyatı 0,24 TL
B   MOLOZ ALMA VE BAHÇE ÇÖPÜ KALDIRMA ÜCRETİ
  1 1 Traktör Römorku 61,00 TL
2 1 Kamyon 157,30 TL
C   AĞAÇ KESME-BUDAMA VE NAKLİ
  1 Kurumuş veya kaldırılması gereken ağaçlar için ağaç başı 181,50 TL
2 Budanması gereken ağaç için ağaç başına 60,50 TL
D   ÇİM BİÇME
  1 100 m² ye kadar m² fiyatı 0,61 TL
2 200 m² ye kadar m² fiyatı 0,48 TL
3 300 m² ye kadar m² fiyatı 0,36 TL
4 400 m² ye kadar m² fiyatı 0,31 TL
5 500 m² ye kadar m² fiyatı 0,24 TL
6 500 m² üzerinde m² fiyatı 0,24 TL
  Örnek Hesaplama (1000 m² çim biçme):
E   MEZARLIK TEMİZLİĞİ VE BAKIMI  
  1 Mezarlıkların Temizliği ve Bakımı m² fiyatı 1,33 TL

Şeklinde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 03.10.2019 tarihli Meclis toplantısında müzakere edilerek yapılan görüşmeler neticesinde;

Karar:Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 2019 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesine tarife işlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:89

           Komisyon Görüşü: Sermayesinin tamamı Germencik Belediyesine ait olan İnya Gıda Turizm Akaryakıt Taş. İnş.  Jeo. Org. San ve Tic. A.Ş’ nin mevcut 50.000,00 TL sermayesinin 1.450.000,00 TL artırılarak 1.500.000,00 TL’ ye çıkartılması ve ayni sermaye artırımı için Ortaklar mahallesi 310 ada, 6 parselde kayıtlı 4.733,65 m²  yüzölçümlü incir bahçesi vasıflı taşınmazın ayni sermaye olarak İnya Gıda Turizm Akaryakıt Taş. İnş. Jeo. Org.San ve Tic. A.Ş’ ne devir edilmesi, Germencik Asliye Hukuk Mahkemesince bilirkişi raporuna istinaden belirlenecek olan söz konusu taşınmazın değerinin 1.450.000,00 TL’ nin altında kalması durumunda kalan sermayenin nakdi olarak karşılanması, devir işlemlerini gerçekleştirmek ve devir sözleşmesini imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi Komisyonumuzca oybirliğiyle tadilen uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Belediye Meclisi’nin onayına arz olunur.”

 Şeklinde hazırlanan Plan Bütçe Komisyon raporu 03.10.2019 tarihli Meclis toplantısında müzakere edilerek yapılan görüşmeler neticesinde;

 Karar:Sermayesinin tamamı Germencik Belediyesine ait olan İnya Gıda Turizm Akaryakıt Taş. İnş.  Jeo. Org. San ve Tic. A.Ş’ nin mevcut 50.000,00 TL sermayesinin 1.450.000,00 TL artırılarak 1.500.000,00 TL’ ye çıkartılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekilde kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:90

          Komisyon Görüşü:Aydın İli, Germencik İlçesi, Karahayıt Mevkii, 320 ada 55 parsellerde kayıtlı taşınmaza ilişkin UİP-33700,2 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi komisyonumuza havale olarak incelenmiştir.

Söz konusu 51.108,61m² büyüklüğünde, mülkiyeti Germencik Belediyesine ait olan taşınmaza ilişkin “Açık Spor Tesisi Alanı” belirlenmesi amaçlı UİP-33700,2 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/c maddeleri uyarınca karar alınmak üzere işbu komisyon raporu meclisin oyuna arz olunur.

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  03.10.2019 tarihli Meclis toplantısında müzakere edilerek yapılan görüşmeler neticesinde;

Karar: Germencik İlçesi, Ortaklar Mahallesi, Karahayıt Mevkii, 51.108,61m² yüzölçümüne sahip mülkiyeti Belediyemize ait 320 ada 55 parsellerde kayıtlı taşınmazın  8961m² “Açık Spor Tesisi Alanı” belirlenmesi amaçlı hazırlanan UİP-33700,2 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun komisyondan geldiği şekilde kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

Karar No.91

Komisyon Görüşü: Aydın İli, Germencik İlçesi, Ortaklar Mahallesi, Eğitimci Sokak’ın, yol boyu ticaret olarak teşekkül etmesi teklifi Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olarak incelenmiştir.

Söz konusu Ortaklar Mahallesi, Eğitimci Sokak’ ın yol boyu ticaret olarak teşekkül etmesi teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

İş bu raporumuz hakkında; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19/1-f maddesi uyarınca karar alınmak üzere Belediye Meclisine arz ederiz.

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu 03.10.2019 tarihli Meclis toplantısında müzakere edilerek yapılan görüşmeler neticesinde;

Karar: Germencik İlçesi, Ortaklar Mahallesi, Eğitimci Sokak’ ın Yol Boyu Ticaret Alanı olarak belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun komisyondan geldiği şekilde kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 Karar No:92

 Komisyon Görüşü: Aydın İli, Germencik İlçesi, Ortaklar Mahallesi, Tanır Sokak’ ın, yol boyu ticaret olarak teşekkül etmesi teklifi Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olarak incelenmiştir.

Söz konusu Ortaklar Mahallesi, Tanır Sokak’ın yol boyu ticaret olarak teşekkül etmesi teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

İş bu raporumuz hakkında; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19/1-f maddesi uyarınca karar alınmak üzere Belediye Meclisine arz ederiz.

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu 03.10.2019 tarihli Meclis toplantısında müzakere edilerek yapılan görüşmeler neticesinde;

Karar: Germencik İlçesi, Ortaklar Mahallesi, Tanır Sokak’ ın Yol Boyu Ticaret Alanı olarak belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun komisyondan geldiği şekilde kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.