Bu siteyi Roneon hazırladı.

T.C. Germencik Belediye Meclisi Eylül Ayı Meclis Karar Özetleri

GERMENCİK BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL AYI 03.09.2019

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Karar No:79

Karar: Germencik Belediye Meclisinin 01.08.2019 tarihli Ağustos Ayı  Meclis Toplantısının 1. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle  karar verildi.

Karar No:80

Karar: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesinde; “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez’’ hükmüne istinaden, kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak ve vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek amacıyla, Belediyemize ait ekli listelerde belirtilen vergi, resim ve harç gelirlerinin toplandığı banka hesapları ile taşıtların kamu hizmetleri yararına kullanılmak üzere tahsis edilmelerine toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

Karar No:81

Komisyon Görüşü:

Aydın İli, Germencik İlçesi, Kızılcagedik Mahallesi, Şarlak Mevkii, 108 ada 17 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin UİP-38880 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi komisyonumuza havale olarak incelenmiştir.

Söz konusu 18.410,698 m2 büyüklüğünde, mülkiyeti Germencik Belediyesine ait olan taşınmaza ilişkin “Gelişme Konut Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Aile Sağlığı Merkezi, Park Alanı, Trafo Alanı ile 10 metrelik yol” belirlenmesi amaçlı UİP-38880 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/c maddeleri uyarınca karar alınmak üzere işbu komisyon raporu meclisin onayına arz olunur.

Karar:

Germencik İlçesi, Kızılcagedik Mahallesi, Şarlak Mevkii, Kızılcagedik Mahallesi Köy Yerleşik Alanı sınırları içinde yer alan 18.410,698 m2 yüzölçümüne sahip mülkiyeti Belediyemize ait 108 ada, 17 parselde kayıtlı taşınmazın “Gelişme Konut Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Aile Sağlığı Merkezi, Park Alanı ve Trafo Alanı ile 10 metrelik yol” belirlenmesi amaçlı hazırlanan UİP-38880 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

Karar No:82

Karar: Germencik Belediyesinin pay sahibi olduğu şirketlerin yapılacak genel kurullarında Germencik Belediye Başkanlığını temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Belediye Başkanı Fuat ÖNDEŞ’in yetkili kılınmasına toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.