Bu siteyi Roneon hazırladı.

T.C. Germencik Belediye Meclisi Haziran Ayı Meclis Karar Özetleri

T.C GERMENCİK BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN AYI 10.06.2019 TARİHLİ I.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Karar No:49

Karar: Germencik Belediye Meclisinin 07.05.2019 tarih ve Mayıs Ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşimine ait zabıt özetini okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

Karar No:50

Karar: 2019 yılında,  ihtiyaç duyulması halinde çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personelin net ücretlerinin Belediyemiz norm kadro cetvelinde münhal bulunan ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Mahalli İdareler Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları ile ilgili genelge ekindeki cetvellerde belirtilen unvanlarda sözleşmeli personel çalıştırılması ve bu şekilde istihdam edilecek sözleşmeli personele aynı genelgenin 1 Sayılı Cetvelinde belirtilen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre net aylık tutarı üzerinden ödeme yapılması’ ifadesinin eklenmesine ve Germencik Belediye Meclisinin 02.01.2019 tarihli ve 3 sayılı kararının bu şekilde tashih edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:51

Karar: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği “Park ve Bahçeler Müdürlüğü” ile “Bilgi İşlem Müdürlüğü” kurulmasına, bu doğrultuda hazırlanan ekli (I) Sayılı Memur Kadro İhdas Cetveli İle teşkilat şemasının onayına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No: 52

Komisyon Görüşü:      Ortaklar Mahallesi 310 Ada 6 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde, Gün Sazak Sevgi Yolunda, Aydın-İzmir karayolunun kuzeyinde yer alan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Park Alanı” kullanımında olan alandaki isimsiz parka “ Şehit Piyade Er Görkem AKKUŞ Parkı” isminin verilmesi talebi komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. Komisyon raporu meclisin onayına arz olunur.

Karar:  Germencik İlçesi,  Ortaklar Mahallesi,310 ada 6 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde, Gün Sazak Sevgi Yolunda, Aydın-İzmir karayolunun kuzeyinde yer alan ve ekli imar planında işaretlenen isimsiz parka “Şehit Piyade Er Görkem AKKUŞ” isminin verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No: 53

Komisyon Görüşü: İstasyon Mahallesi (Tapuda Camikebir Mahallesi),Değirmencik Caddesi,Sinan Paşa Sokak Hüseyin Avni Akkaya Sokaklar üzerinde bulunan ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “ Park Alanı” kullanımında olan parka ait “Türk Burcu Yaşam Alanı” isminin “19 Mayıs Gençlik Parkı” olarak değiştirilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. Komisyon raporu meclisin onayına arz olunur.

Karar: Germencik İlçesi,  İstasyon Mahallesi (Tapuda Camikebir Mahallesi) Değirmencik Caddesi, Sinan Paşa Sokak ve Hüseyin Avni Akkaya Sokak üzerinde bulunan ve ekli imar planında gösterilen “Türk Burcu Yaşam Alanı” park isminin “19 Mayıs Gençlik Parkı” olarak değiştirilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle kabul verildi.

Karar No:54

Karar: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29,30 ve 31 inci maddelerine istinaden, Germencik İlçesi, Hıdırbeyli Mahallesi, Ilıca Caddesi,No:16 ile No:16A ve 18 adreslerinin içkili yer bölgesine alınmasına ve anılan yönetmelik hükümlerince hazırlanan içkili yerler bölgesi krokisinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No: 55

Komisyon Görüşü: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18 inci maddesinin (n) bendi gereğince, ilçemizin her geçen gün gelişen kentleşme potansiyeli,tarım ve tarım sanayisindeki gücü,önemli turizm merkezlerine sahip bölgelere geçiş yolu üzerinde olması özelliklerinin yanısıra kentimizin gelecek potansiyeline ve dinamizmini yansıtan,öncü belediyecilik hizmetleri ile örnek olmayı hedefleyen yönetim anlayışını yansıtacak ve Germencik Belediyesi kurum kimliğinde kullanılacak özgün bir amblem/logoya ihtiyaç olmuştur.Bu sebeple Germencik Belediyesi Kurumsal Amblem /Logo yarışması düzenlenmesi bu kapsamda Belediyemiz bütçesinde 2.000 TL ödenek ayrılması hususu komisyonumuza havale olarak incelenmiştir.Germencik Belediyesi Kurumsal Amblem /Logo yarışması için Belediyemiz bütçesinden 2.000 TL ödenek ayrılması hususu,komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.Komisyon raporu meclisin onayına arz olunur.

Karar: Germencik Belediyesi kurum kimliğinde kullanılmak üzere Germencik Belediyesi Kurumsal Amblem/Logo yarışması düzenlenmesi ve bu kapsamda Belediyemiz bütçesinde 2.000,00 TL ödenek ayrılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No: 56

Karar: “T.C. Germencik Belediye Başkanlığı Birimlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” taslağının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (m) bendi gereğince kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No: 57

Karar: “T.C. Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Yardım Esasları ile İlgili Yönetmelik” taslağının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (m) bendi gereğince kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No: 58

Komisyon Görüşü: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (f) fıkrası gereğince belediyemiz tarafından işletilen Restoran , Çay Bahçesi, Kültür Kafe, Türk Burcu, Çaydanlık Kafe gibi işletmelerimizde ve yeni açılacak işletmelerimizde uygulanmak üzere hazırlanan İşletmeler Müdürlüğü 2019 Mali Yılı Gelir Ücret tarifesine tarife işlenmesi ve tarifelerde yapılan değişiklikler komisyonumuzca toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile uygun bulunmuştur. Komisyon raporu meclisin onayına arz olunur.

Karar: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun  97 nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (f) fıkrası gereğince Germencik Belediye Başkanlığı İşletmeler Müdürlüğü 2019 Mali Yılı Gelir Ücret tarifesine tarife işlenmesi ve tarifelerde yapılan değişiklikler ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No: 59

Komisyon Görüşü: Germencik İlçesi Yedieylül Mahallesi,Köprülü Mehmet Paşa Sokak No.16 adresinde ve tapuda Mesudiye Mahallesi, 330 ada, 16 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan mülkiyeti Germencik Ziraat Odası Başkanlığına ait hizmet binasının; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun “ Satın Alma Usulü” başlıklı 8.maddesi ait taşınmaz malın diğer idareye devri başlıklı 30.maddeleri kapsamında kamulaştırılması/satın alınması ve kamulaştırma/satın alınmasına teminen 5 yıllık imar programına ilave edilip edilmeyeceği ilave edilmesi durumunda bütçede yeterli ödeneğin ayrılması hususları komisyonumuzca toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile uygun bulunmuştur .Komisyon raporu meclisin onayına arz olunur.

Karar: Germencik İlçesi Yedieylül  Mahallesi, Köprülü Mehmet Paşa Sokak No:16 adresinde ve tapuda Mesudiye Mahallesi,330 ada,16 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan mülkiyeti Germencik Ziraaat Odası Başkanlığına ait hizmet binasının; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun “Satın Alma Usulü” başlıklı 8.maddesi ve bir idareye devri başlıklı 30.maddeleri kapsamında kamulaştırılması/satın alınması ve kamulaştırma/satın alınmasını teminen 5 yıllık imar programına ilave edilmesi ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:60

Karar: Meclis Üyesi Aydın BİRCAN’ın Encümen üyeliğinden istifası ile boşalan encümen üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere kullanılan 15 oydan 15 oy alan Batuhan DEĞİRMENCİ’nin encümen üyeliğinden seçilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.