Bu siteyi Roneon hazırladı.

T.C. Germencik Belediye Meclisi Mayıs Ayı Meclis Karar Özetleri

GERMENCİK BELEDİYE MECLİSİNİN 07.05.2019 TARİHLİ MAYIS AYI TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ

Karar No: 39

Karar:Germencik Belediye Meclisinin 09.04.2019 tarihli Nisan Ayı  Meclis Toplantısının 1. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No: 40

Karar:6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 90’ıncı maddesi gereğince Germencik Vergi Dairesi Müdürlüğünce teşekkül edecek Gayrimenkul Satış Komisyonu’na Mehmet Tahsin PEHLİVAN asil üye, Orhan Aydın AYDOĞMUŞ’un yedek üye olarak seçilmelerine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No: 41

Karar:Afet Hizmet Birliği Tüzüğü’nün 7’nci maddesi gereğince; Aydın İli Afet Hizmet Birliğinde Germencik Belediye Başkanlığını temsil etmek üzere kullanılan 15 oydan 14 oy alan Meclis Üyesi Batuhan DEĞİRMENCİ’nin asil, 14 oy alan Meclis Üyesi Bülent YEŞİL’in yedek üye olarak seçilmelerine toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

Karar No: 42

Karar:Germencik Belediye Meclisinin 09.04.2019 tarihli ve 31 sayılı kararında yer alan “Belediye Meclis Üyelerinden Mehmet Tahsin PEHLİVAN’ın asil üye, İsmail ÇELİK’in yedek üye” ifadesinin “Belediye Başkanı Fuat ÖNDEŞ’in asil üye, Meclis Üyesi İsmail ÇELİK’in yedek üye”  olarak düzeltilmesine ve Germencik Belediye Meclisinin 09.04.2019 tarih ve 31 sayılı kararının bu şekilde tashih edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No: 43

Karar:6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununa istinaden dava şartı haline getirilen arabuluculuk uygulamalarında aksaklıkların yaşanmaması için 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunun 15’inci maddesinin 8’inci fıkrasına göre arabuluculuk komisyonunda Belediye Başkanlığımızın Sözleşmeli Avukatı Mustafa BEHAT’ın görevlendirilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No: 44

Karar:Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11’inci maddesi kapsamında, Belediyemiz norm kadrosunda kadro unvan ve derece değişikliklerinin yapılabilmesi için hazırlanan (II) Sayılı Memur Boş Kadro Değişikliği Cetveli ve (III) Sayılı Memur Dolu Kadro Değişikliği Cetvellerinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No: 45

Karar:31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda Germencik Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinin 7’nci fıkrası gereğince 30/04/2019 tarihinden itibaren Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiş bulunan Aydın BİRCAN’ın aylık ödeneğinin Belediye Başkanı’na verilen ödeneğin 2/3’ü oranında belirlenmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:46

Karar:Mülkiyeti Belediyemize ait Germencik İlçesi Reisköy Mahallesi 108 ada, 2 parselde kayıtlı tarla vasfındaki 41.297,18 m2’lik taşınmazın atık su arıtma tesisi alanı olarak kullanılması koşuluyla 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75’inci maddesinin (d) bendi gereğince T.C. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak tapu devrinin yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

Karar No: 47

Karar:Türk Kültürünü ve İlçemizi tanıtmak amacıyla,  3-17 Temmuz 2019 tarihleri arasında İtalya’da yapılacak olan Uluslararası Halk Oyunları Festivaline davet üzerine katılmak için, Belediyemizce halk oyunları ekibi oluşturulmasına, oluşturulacak ekibin Belediyemizi temsil etmek üzere tüm masrafları kendilerince karşılanmak kaydıyla festivale katılımının sağlanmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No: 48

Komisyon Görüşü:Germencik Belediyesinin 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabını oluşturan;Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli,Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli,Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması,Kesin Hesap Cetveli,Genel Mizan,Bilanço,Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste ve Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri incelenmiş,muhasebe ilke ve standartlarına uygun olduğu tespit edilerek,komisyonumuzca görüşülerek oybirliğiyle kabul edilmiştir.İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Germencik Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Germencik Belediyesi 2018 Mali Yılı Bütçe ve Kesin Hesabı ile ilgili Meclis Plan ve

Bütçe (Kesin Hesap) Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.