Bu siteyi Roneon hazırladı.

T.C. Germencik Belediye Meclisi Nisan Ayı Meclis Karar Özetleri

GERMENCİK BELEDİYE MECLİSİNİN 09.04.2019 TARİHLİ

NİSAN AYI TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE KARAR ÖZETİ

 Karar No:22

Karar:5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesi uyarınca yapılan gizli oylama sonunda kullanılan 15 oydan 15 oy alan Mehmet ÇONDUR’un Meclis I. Başkan Vekili olarak ve 15 oy alan Serdar ÇAPAKÇIOĞLU‘nun Meclis II. Başkan Vekili olarak 2(iki) yıl süre ile seçilmelerine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:23

Karar:5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesi uyarınca yapılan gizli oylama sonunda kullanılan 15 oydan; 15 oy alan Orhan Aydın AYDOĞMUŞ ve 15 oy alan Batuhan DEĞİRMENCİ’nin Meclis Divan Katipliğine asil olarak,  15 oy alan Serdar ÇAPAKÇIOĞLU ve 15 oy alan Aydın BİRCAN’ın yedek Meclis Divan Katip üyeliğine 2(iki) yıl süre ile seçilmelerine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle ile karar verildi.

Karar No:24

Karar:5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereği,  Germencik Belediye Meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:25

Karar:5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ nin 20. maddesi gereğince yapılan gizli oylama sonunda kullanılan  15 oydan 15 oy alan Abdullah ACAR ve 15 oy alan Aydın BİRCAN’ın bir yıl için görev yapmak üzere Encümen Üyeliğine seçilmelerine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:26

Karar:5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24’üncü maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21’inci maddesi gereğince aşağıda isimleri yazılı komisyonların kurulmasına, bu komisyonların 3 üyeden oluşturulmasına ve görev sürelerinin bir yıl olarak belirlenmesine, aşağıda isimleri yazılı meclis üyelerinin adı geçen komisyonlara seçilmelerine, toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:27

Karar:5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanan Germencik Belediyesi 2018 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporunun kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi

Karar No:28

Karar:4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunu’nun 4. maddesi gereğince Germencik Çiftçi Malları Koruma Meclisine 5 asil ve 5 yedek üye ile Murakebe Heyetine 5 asil ve 5 yedek üye seçimi için yapılan gizli oylama sonucunda aşağıda adı ve soyadı yazılı şahıslar toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile seçilmişlerdir.

 Karar No:29

Karar:Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğinde Belediyemizi temsil etmek üzere Meclis Üyesi Bülent YEŞİL’in asil, Meclis Üyesi İsmail ÇELİK’in yedek üye olarak seçilmelerine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:30

Karar:Ege Belediyeler Birliğinde Belediyemizi temsil etmek üzere Meclis Üyesi Orhan Aydın AYDOĞMUŞ’un asil, Meclis Üyesi Murat KARABULUT’un yedek üye olarak seçilmelerine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:31

Karar:4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 7’nci maddesi gereğince, Belediyemizi temsilen Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyelerinden Mehmet Tahsin PEHLİVAN’ın asil üye, İsmail ÇELİK’in yedek üye olarak seçilmelerine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:32

Karar:Tarihi Kentler Birliğinde Belediyemizi temsil etmek üzere Meclis Üyesi Batuhan DEĞİRMENCİ’nin asil, Meclis Üyesi Aydın BİRCAN’ın yedek üye olarak seçilmelerine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:33

Karar:5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 30. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ nin 6. maddesi gereğince Germencik Belediye Meclisi’ nin 2019 Yılı Nisan ayından sonra tatil yapmadan çalışmalarına devam etmesine ve her ayın 1. haftasında toplanmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:34

Karar:5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesine istinaden, Germencik Belediye Meclis Başkanı ve Üyelerine katıldıkları her Meclis, İhtisas Komisyonları ve Denetim Komisyonu toplantıları için Germencik Belediye Başkanına ödenen aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri tutarında Huzur Hakkı ücreti ödenmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:35

Karar:02.12.1983 tarih, 7156 sayılı genelge gereğince, Belediye Başkanından yetki almak kaydıyla davalarda sulh, ibra ve davadan feragat yapabilmeleri amacıyla Av. Mustafa BEHAT’a vekaletname vermek üzere Germencik Belediye Başkanı Fuat ÖNDEŞ’e yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:36

Karar:4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32. Maddesi gereğince; Germencik Belediye Başkanlığında çalışan Kamu Görevlilerinin (memur ve sözleşmeli memurun) Sosyal Denge Tazminatı alabilmesi için yetkili sendika ile Toplu Sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı Fuat ÖNDEŞ’e yetki verilmesine ve Sosyal Denge Tazminatının ödenmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:37

Karar:5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca; Germencik Belediyesi ile Merkezi İdareye Bağlı Tüm Kurum ve Kuruluşlar, Mahalli idareler ve Bağlı Kuruluşlar, Kooperatifler, Birlikler, Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Kuruluşları, Üniversiteler, Dernekler, vs. kuruluşlar arasında protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:38

Karar:Germencik Belediyesinin 01 Nisan 2014-31.03.2019 tarihleri arasındaki mali ve idari anlamdaki işlemlerinin araştırılması ve denetlenmesi amacıyla “Araştırma Komisyonu” kurulmasına, , bu komisyonun 3 üyeden oluşturulmasına ve görev sürelerinin bir yıl olarak belirlenmesine, ayrıca kurulan komisyona her türlü yetkinin verilmesine, çalışmalarında kamu personelinden ve konusunda uzman kişilerden yararlanmasına, aşağıda isimleri yazılı meclis üyelerinin adı geçen komisyon üyesi olarak seçilmelerine, toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.